SharePoint

Skip Navigation LinksDownload

​​​​แบบฟอร์ม 

  
1. คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 1)
2. คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 7)
3. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน (วอ. สธ 6)
4. คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ.สธ 8)
5. ค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน(LD 50) ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
6. แบบฟอร์มการส่งเอกสาร การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ขอผ่อนผันการส่งเอกสาร
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
8. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการ
9. สรุปรายการข้อมูลวัตถุอันตรายกรณีสารใหม่
10. คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (วอ.1)
1 - 10Next

​​บันทึกการตรวจสอบเอกสาร

​​คู่มือ

  
Edit
1. ขั้นตอนการใช้งานระบบการยื่นคำขอหนังสือรับรองทางอินเตอร์เน็ต 
2. เอกสารประกอบการยื่นขอ Activation code 
3. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมการใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ 
4. คู่มือการขอหนังสือรับรอง certificate ผ่านอินเตอร์เน็ต 
5. คู่มือการขอต่ออายุใบรับแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ผ่านอินเตอร์เน็ต 
6. คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย ผ่านอินเตอร์เน็ต (new) 
7. คู่มือการบันทึกปริมาณการผลิตและส่งออกวัตถุอันตราย 
8. GHS เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet SDS) 
9. GHS การสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามระบบสากล GHS 
10. GHS การแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบสากล GHS 
1 - 10Next

​​บันทึกการตรวจเอกสาร

​​        1. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับรองเอกสารและการขอยกเลิกใบอนุญาตและใบสำคัญ

        2. บันทึกการตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาต

        3. บันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

        4. บันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ (Checklist) การอนุญาตผลิต 

นำเข้า 

ส่งออก 

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรณีตรวจสถานที่
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link