SharePoint

Skip Navigation LinksGHS


การนำระบบสากลการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS)
มาใช้ปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

          ประเทศไทยได้​กำหนดนโยบายนำระบบสากลการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลาการเคมี
ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก หรือระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ มาใช้ปฏิบัติกับสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี ภายใต้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535โดยครอบคลุมวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการประกาศใช้ระบบ GHS 
เป็นกฎหมาย กับวัตถุอันตรายในภาคอุตสาหกรรมเป็นลำดับแรก โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับ
สารเดี่ยว (substance) เป็นเวลา 1 ปี และสำหรับสารผสม mixture) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

 
​    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการกำกับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องตามระบบ GHS การรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำฉลากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS ตลอดจนการดำเนินการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการวัตถุอันตรายและเจ้าหน้าที่ให้มีควา​มรู้ความเข้าใจและสามารถนำระบบ GHS มาใช้นการสื่อสารความเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักห้แก่ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง

 
   ทั้งนี้ คาดว่าระบบ GHS จะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายกับวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขได้ภายในปี พ.ศ.2555 – 2556 โดย กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับสารเดี่ยว เป็นเวลา 1 ปีและสำหรับสารผสม (mixture) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ตัวอย่างวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว เช่น วัตถุดิบกำจัดแมลงชนิด technical grade และส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขจัดเป็นสารผสม​


​​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link