SharePoint

Skip Navigation LinksGMP

​​​​​​

​ 
 ​
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

 

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้ส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ให้นำเอาระบบประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาความรับผิดชอบ หรือหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตรายมาใช้ภายในสถานที่ผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศ โดย อย. ได้ส่งเสริมการพัฒนาผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน) ที่จะครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากร การสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ผลิต ด้วย


 

(1)  หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับผิดชอบ (GMP) พ.ศ 2559

(2) ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย

คู่มือสำหรับประชาชน เกี่ยวกับการขอรับรอง GMP


1.   การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/เพิ่มขอบข่ายการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)          ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ นขั้นตอนการตรวจประเมินเอกสาร GMP วัตถุอันตราย

2.   การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/เพิ่มขอบข่ายการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)          ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ในขั้นตอนการตรวจประเมินสถานที่ผลิต

3.   คู่มือการยื่นผ่านระบบ e-submission การขอการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย          
     (GMP) 
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
 


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับรอง GMP วัตถุอันตราย (RL-H3-1)
2.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจประเมิน GMP วัตถุอันตราย (RL-H3-2)
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานสำหรับคณะทำงานการตรวจตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (RL-H3-5) 
แบบฟอร์ม / แผ่นพับ
1.
คำขอรับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ด้าน GMP วัตถุอันตราย
(F-H3-1) (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ WORD
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำขอ GMP วัตถุอันตราย
(F-H3-2) (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ WORD) 

3.

คำขอเพิ่มขอบข่ายการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP วัตถุอันตราย (F-H3-3)
4
คำขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ด้าน GMP วัตถุอันตราย 
(F-H3-6) (ไฟล์ PDF) (ไฟล์ WORD)
5. แผ่นพับ เรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับ GMP วัตถุอันตราย
6.

7.

แผ่นพับ เรื่อง มาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย

หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการเรื่อง GMP วัตถุอันตราย 

8.   แบบฟอร์มประเมินการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย  (F-H3-8) 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link