SharePoint

Skip Navigation LinksGuide_for_citizens_Handbook

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ citizenmanual.gif
​ ​ ​
process_icon.gif
citizenmanual_icon.gif
blankform_icon.gif
checklist_icon.gif
filledform_icon.gif
                                                       
คู่มือสำหรับประชาชน
  •  โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที www.info.go.th 
  • คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย คลิก 
  • ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย คลิก

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

​ ​
       1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณีสารสำคัญยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน
(สารใหม่)

      2. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น ประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะ (สารใหม่)      
     
3. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณีที่สารสำคัญเคยรับขึ้นทะเบียนแล้ว  
     
4. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณีวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดที่สารสำคัญเคยรับขึ้นแล้ว     
      5. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น ประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะกรณีที่สารสำคัญเคยรับขึ้นทะเบียนแล้ว
      6. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กรณีที่สารสำคัญยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน

      7. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (สารใหม่)

      8. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กรณีที่สารสำคัญเคยรับขึ้นทะเบียนแล้ว

      9. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวสารสำคัญเคยรับขึ้นทะเบีย
น     
    10. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคำผิด กรณีที่สารสำคัญยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน(สารใหม่)


   11. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคำผิด (สารใหม่)
   12. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคำผิด สารสำคัญเคยรับขึ้นทะเบียน

   13. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพื่อการส่งออกเท่านั้น ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสารสำคัญเคยรับขึ้นทะเบียน

   14. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กรณีเป็นวัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อการค้า

   15. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

   16. การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประกาศกำหนด

   17. การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประกาศกำหนด


การขออนุญาตตัวอย่างวัตถุอันตราย
​​
       18. การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​


        19. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
        วัตถุอันตรายชนิดที่ 1

​​

ารแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  
20. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
21. การขอแก้ไขรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

​​

การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​

   
       27. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถานที่

การขอใบแทนประเภทต่างๆ

 
  
33. การขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
34. การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
35. การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
​​

การต่ออายุประเภทต่างๆ

  
36. การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2.pdf
37. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย.pdf
38. การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3.pdf

การขอหนังสือรับรองและการขอหารือทางวิชาการ


     
     39. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน (Certificate of Product Registration) หนังสือรับรองการจำหน่าย 
(Certificate of Free Sale) และหนังสือรับรองการผลิต (Certificate of Manufacturer) สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย


​​​
​ ​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link