SharePoint

Skip Navigation LinksKM

​​​​

​ 
                                              
COP ชุมชนนักปฏิบัติ คุณหญิงอันตรายกับคุณชายกัดกร่อน

 ​​​​​​​


FactSh​eet​​​​​​​

​​ ​​
  
1. คลอรีนและสารที่ให้คลอรีน
2. Dimethyl Fumarate
3. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย
4. สารป้องกันและกำจัดปลวก
5. ข้อคิดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
6. น้ำแข็งแห้ง
7. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
8. ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ
9. ยาจุดกันยุง
10. วัตถุอันตรายกับการแสดงฉลากตามระบบGHS
11. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4
12. วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
13. สารเคมีกำจัดหนู
14. สเปรย์ป้องกันตัว
​​
​​​เอกสารวิชาการ
 ​​
  
1. อันตรายจากการนำผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงไปใช้ในทางที่ผิด
2. ระบบสากลการจัดกลุ่มความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมี (ระบบ GHS)
3. กรดไนตริค (Nitric acid)
4. ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง
5. หน้าที่ีของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อรับจ้าง
6. การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่น
7. การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
8. การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
9. การควบคุมการใช้สเปรย์พริกไทย
10. จรรยาบรรณสากลว่าด้วยการกระจายและการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
11. ตัวอย่างการแสดงฉลากตามระบบ GHS
12. สาระน่ารู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายสำหรับผู้สูงวัย
​​
​​​​
 ​
​​​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link