SharePoint

Skip Navigation LinksLaw

​​

​ 

  
  
Edit
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ.pdfเรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale) เพื่อประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.pdfเรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535.pdfเรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
เรื่อง มอบอำนาจให้เภสัชกร 9 วช. ด้านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย และผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุมีพิษ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ.pdfเรื่อง มอบอำนาจให้เภสัชกร 9 วช. ด้านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย และผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุมีพิษ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ 
เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับที่ 2).pdfเรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านวัตถุอันตรายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.pdfเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านวัตถุอันตรายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาการนำเข้าวัตถุอันตราย.pdfเรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาการนำเข้าวัตถุอันตราย 
เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับที่ 4).pdfเรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับที่ 4) 
เรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอสที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ.pdfเรื่อง การจัดการกับวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอสที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 
​​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link