SharePoint

Skip Navigation LinksPCO

​​​​​​​​​​​​​


การควบคุมการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น


ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการที่ครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ไว้เพื่อรับจ้างกำจัดปลวก มด แมลง หนู และสัตว์รำคาญตามบ้านเรือน อาคารสถานที่ จะต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผลิต การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา บุคลากร การปฏิบัติงานใช้วัตถุอันตราย มาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ ละมีความปลอดภัยต่อชีวิต สัตว์ พืช ทรัพย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้ ตามข้อบ่งใช้บนฉลากและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อื่น ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายที่ผ่านการอบรม และทดสอบความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการแมลงและสัตว์อื่น สารเคมีวัตถุอันตราย อุปกรณ์เครื่องมือ ชีววิทยาและนิเวศน์วิทยาของแมลงสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลวก แมลงสาบ ยุง มด หนู นอกจากนี้ยังกำหนดให้ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองทุก 3 ปี

ผู้ขอมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่มีสถานที่เก็บอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากสถานที่เก็บอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ


การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
•  กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียม                  คิดตามปริมาณ การผลิต นำเข้า ส่งออก / ต่อปี 
                                    คิดตามปริมาณและพื้นที่เก็บรักษา (เฉพาะการครอบครอง) 
                                    ( กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๒ ) 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท
อายุใบอนุญาต ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต


การแจ้งการดำเนินการครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
•  กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่เคยได้รับอนุญาต
•  กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

ค่าธรรมเนียม                      ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ       ไม่มี 
อายุใบรับแจ้งการดำเนินการ ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้ง


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2550
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรม ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2559

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  
1. คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองฯ (วอ.7)
2. คำขอต่ออายุใบอนุญาต(วอ.9)
3. ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.สธ 3)
4. คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.สธ 12)
5. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.สธ 11)
6. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต
7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการ
8. บันทึกการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงใบสำคัญใบอนุญาตใบแจ้ง
9. บันทึกการตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาต
​​


                                   คู่มือ ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) ดาวน์โหลด

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
 ปี 2558 
 ชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม รุ่นที่ 17 และ 23 
 ชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม รุ่นที่ 18 และ 24
 ชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุม รุ่นที่ 19 และ 25

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ได้ที่ภาควิิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-5613478 (คุณธิติมา) / 02-9428350 (ธุรการกีฏวิทยา)  
หรือที่ http://calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link