SharePoint

Skip Navigation LinksQuality_system

​​​


            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน คงไว้ซึ่งความสามารถ ความสม่ำเสมอ ความเป็นกลางในการให้บริการ และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งให้การพัฒนาระบบคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
"ปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ” 

              กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบคุณภาพของ อย. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 ซึ่งครอบคลุมการอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรอง GMP โดยให้บุคลากรทุกคน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบายคุณภาพ เพื่อให้เกิดระบบคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาต การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการดำเนินการ การแจ้งข้อเท็จจริง การผลิตตัวอย่างและการนำเข้าตัวอย่าง (RL-H2-1)
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการตรวจประเมินเพื่อออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ   ขึ้นทะเบียน และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน (RL-H2-2)
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อออก ใบอนุญาต การเฝ้าระวังและติดตามผล และการต่ออายุ     ใบอนุญาต (RL-H2-3)
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง GMP วัตถุอันตราย (RL-H3-1)
5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง GMP วัตถุอันตราย (RL-H3-2)
​รวม​ทั้งให้ผู้ประกอบการลงนามรับทราบสิทธิและหน้าที่ใน
หนังสือรับรองการปฏิบัติ​​ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

 ​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link