SharePoint

Skip Navigation LinksLaw

​​

​ 

  
  
Edit
Folder: เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตรายเรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย 
Folder: เรื่อง การแสดงฉลากเรื่อง การแสดงฉลาก 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันสำหรับการนำกลับเข้ามาหรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายที่ อย รับผิดชอบ 2563.pdfเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันสำหรับการนำกลับเข้ามาหรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายที่ อย รับผิดชอบ 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าทีตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ วัตถุอันตราย พศ 2562.PDFเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าทีตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ วัตถุอันตราย พศ 2562 
เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560 (NEW).pdfเรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดปลวกของผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก ที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2560 (NEW) 
เรื่อง กำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ.2560.PDFเรื่อง กำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ.2560 
เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553.pdfเรื่อง หน่วยงานเอกชนที่ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553 
เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดฉีด.PDFเรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไม่มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ชนิดฉีด 
เรื่อง การแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค.PDFเรื่อง การแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
เรื่อง การจัดให้มีแผ่นป้ายคำเตือนไว้ที่อุปกรณ์การผลิต บริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และบริเวณใกล้เคียง.pdfเรื่อง การจัดให้มีแผ่นป้ายคำเตือนไว้ที่อุปกรณ์การผลิต บริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และบริเวณใกล้เคียง 
1 - 10Next
​​
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483


webmail-link