SharePoint

Skip Navigation LinksAboutUs


เกี่ยวกับเรา​

​​
 
 

 

           จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปฏิรูปการปฏิบัติงาน โดยได้ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และประชาชน โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาจากการใช้ระบบสารสนเทศ ภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-7228 โทรสาร : 0-2590-7230 E-mail : itcenter@fda.moph.go.th