SharePoint

Skip Navigation LinksDuty


หน้าที่ความรับผิดชอบ​
​1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT
​2.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการ
​3.​พัฒนาความรู้และส่งเสริมบุคลากรให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
​4.​ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย​​

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-7228 โทรสาร : 0-2590-7230 E-mail : itcenter@fda.moph.go.th