SharePoint

Skip Navigation LinksPersonel


บุคลากร​​

​​

   
ชื่อ-นามสกุล : นายปานศักดิ์ - ปราโมกข์ชน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
รายละเอียด :

Tel: 0-2590-7228
e-mail:Pansak.pramokchon@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา - รื่นกลิ่น
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รายละเอียด :

ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Tel : 0-2590-7226
e-mail : masama@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา - มีคำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รายละเอียด :

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 0-2590-7222
e-mail : kung@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแก้วตา - แตงอ่อน
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รายละเอียด :

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 0-2590-7071
e-mail : i_kaew@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาทิพย์ - บำรุงเกาะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
รายละเอียด :

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
Tel : 0-2590-7223
e-mail : wipatip@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล - เสาร์สุวรรณ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รายละเอียด :

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 0-2590-7224
e-mail : alpha@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศามณี - ชาติมนตรี
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
รายละเอียด :

Tel : 0-2590-7221
e-mail : nisamanee@fda.moph.go.th

 

   
ชื่อ-นามสกุล : นางสุธานันท์ - สอาดดี
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รายละเอียด :

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Tel : 0-2590-7233
e-mail : suth@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทรา - รอดอยู่
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รายละเอียด :

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
Tel : 0-2590-7073
e-mail : chantik@fda.moph.go.th

   
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณศรี - โพธิ์เพ็ชร
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
รายละเอียด :

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Tel : 0-2590-7073​

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0-2590-7228 โทรสาร : 0-2590-7230 E-mail : itcenter@fda.moph.go.th