SharePoint

Skip Navigation LinksAudit

เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เป็นหน่วยงานที่่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

พันธกิจ (Mission)

  • ทำหน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่น และบริการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ปรัชญา (philosophy)

           เที่ยงธรรม  รอบคอบ รอบรู้ งานตรวจสอบภายใน

ความสามารถหลักของหน่วยงาน (Work Unit Capability)

  • กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  • ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ของส่วนราชการตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด เพื่อเสนอแนะมาตรการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม และเหมาะสม
  • ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่หน่วยรับตรวจและผู้บริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483