SharePoint

Skip Navigation LinksContact

Contact Us
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  • โทรศัพท์ 02 - 590 - 7144

  • Fax 02 - 590 - 7409
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

    โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483