SharePoint

Skip Navigation LinksHistory

เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

ความเป็นมาของการตวจสอบภายในภาคราชการ

                   งานตรวจสอบภายในภาคราชการ  เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505   โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  พ.ศ. 2505  ได้กำหนดให้ หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการ   ในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ  และตรวจสอบงานด้านอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2516  ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในได้ถูกนำไปกำหนดไว้ในระเบียบ     การรับจ่าย การเก็บรักษา  และการนำส่งเงินของส่วนราชการ  พ.ศ. 2516  แทน โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการซึ่งไม่ต่ำกว่าชั้นตรีอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการตรวจสอบการเงินประจำเดือนทุกเดือน  และมีการแก้ไข   ปรับปรุงในปี  พ.ศ. 2520 โดยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน จากเดิมที่กำหนดให้ทำงานในลักษณะของคณะกรรมการการตรวจสอบการเงิน  เป็นแต่งตั้ง    ข้าราชการอย่างน้อย  1  คน  เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการนั้น หรือของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี

                พ.ศ. 2519  คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง  ทบวง  กรม  และส่วนราชการที่เทียบเท่า  รวมถึงจังหวัด ทุกจังหวัดมีตำแหน่ง  อัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม

                  พ.ศ. 2531 – 2532  กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการ        ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายใน ที่เป็นระบบเพื่อสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับข้อกำหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบการรับ  จ่าย  การเก็บรักษา  และการนำส่งเงินของส่วนราชการ  พ.ศ. 2520 ยังไม่ครอบคลุมถึงขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงของการตรวจสอบภายใน  จึงได้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในระเบียบดังกล่าว และนำมากำหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2532 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2542)

                ในปลายปี พ.ศ. 2541  ถึงต้นปี  2542  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน หลักการตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำกระทรวง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมของกระทรวง  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการควบคุม  ติดตาม  การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  งาน / โครงการต่าง ๆ   และให้จัดตั้งกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวง โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบงานโครงการที่มีความสำคัญ  หรือที่มีความเสี่ยงสูง  หรือที่มีสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยประสานแผนการตรวจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483