SharePoint

Skip Navigation LinksResponse

เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบความถูกต้องและตัวเลขที่เชื่อถือได้ของข้อมูล ด้วยวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับได้ทั่วไป
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน และ การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด
  • ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข
  • ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษา แก่หน่วยรับตรวจ
  • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงาน และ ผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483