SharePoint

Skip Navigation LinksTel

รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง กลุ่ม/ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์

1 นางสาวฉันทนา     วิบูลรุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2590-7409
2 นางสาธิตา  มาดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2590-7144
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100

โทร 0 2590 7310, 0 2590 7301 โทรสาร 0 2591 8483