SharePoint

Skip Navigation LinksNews
ข่าวประชาสัมพันธ์

  
  
  
  
  
  
Edit
3/10/2021 2:06 PMFolder: (ด่วนที่สุด) ชี้แจงข้อเท็จจริงการยกเลิกการปรับเปลี่ยนสถานะของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลจากเครื่องสำอางเป็นเครื่องมือแพทย์
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
3/10/2021 9:05 AMFolder: NEWS UPDATE!!! กฎกระทรวงและประกาศเกี่ยวกับการจดแจ้ง (10-3-64) (ใหม่)
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
11/17/2020 10:25 AMFolder: Update ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ (ใหม่)
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
2/16/2021 9:09 AMFolder: UPDATE!!!กฎกระทรวงการขออนุญาต การแจ้งรายการละเอียด การจดแจ้ง และค่าธรรมเนียมฯ (ใหม่)
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
4/8/2020 4:04 PMFolder: เอกสารการยื่นคำขอประเมินคุณภาพชุดตรวจหรือน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติบอดีหรือแอนติเจน
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
3/10/2021 2:07 PMFolder: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยื่นคำขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ และ ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
4/29/2021 2:24 PMFolder: เอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
6/2/2021 10:42 AMFolder: แจ้งเวียนประกาศออกใหม่ 2564 (2-6-24) (ใหม่)
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
4/29/2021 2:24 PMFolder: แจ้งให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มายื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด ภายใน 26พย
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
9/9/2020 10:35 AMFolder: แจ้งการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต และใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่จะสิ้นอายุปี 2563 (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
8/6/2019 9:17 AMFolder: แจ้งการยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
3/10/2021 2:06 PMFolder: แจ้งมาตรการกำกับดูแลถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดมีแป้ง
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
2/10/2021 12:22 PMFolder: แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สำหรับผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการจะหมดอายุในปี 2564 (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
3/8/2018 3:36 PMFolder: แนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย_สิงหาคม 2560
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
4/29/2021 2:24 PMFolder: แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
1/25/2017 1:35 PMFolder: แนวทางการปฏิบัติที่ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้ผลิตแต่ยังไม่มีการจำหน่ายในประเทศนั้น
  
System Account 
4/21/2020 11:52 PMFolder: แนวทางการพิจารณาหน้ากากอนามัย (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
4/18/2018 11:19 AMFolder: แนวทางการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวกับดวงตา (Eyes)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
2/12/2020 10:33 AMFolder: แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
4/29/2021 2:25 PMFolder: ใบแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารตาม CSDT (เล่มม่วง)
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
5/10/2021 12:59 PMFolder: กองควบคุมเครื่องมือแพทย์เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก Fast track (ใหม่)
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
9/6/2019 1:33 PMFolder: การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตและใบรับแจ้งรายการละเอียด (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
2/28/2018 10:02 AMFolder: การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาล
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
1/25/2017 12:12 PMFolder: การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับทำความสะอาดในช่องปาก
  
System Account 
1/17/2019 8:46 AMFolder: ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ร่วมทำแบบสอบถาม โครงการสำรวจและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ฯ (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
2/21/2019 9:09 AMFolder: ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
3/10/2021 2:09 PMFolder: ขอความร่วมมือผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตขอบข่าย “หน้ากากอนามัยทางการแพทย์”
  
สิริธร จงอยู่กลาง 
3/26/2020 5:31 PMFolder: ข้อมูลระยะของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีการตรวจโรค (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
3/26/2020 5:48 PMFolder: ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ที่ได้รับการอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
4/3/2019 3:41 PMFolder: ขั้นตอนการขอนำเข้าหน้ากากอนามัยที่มีข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคหรือเพื่อใช้ทางการแพทย์ (ใหม่)
  
ธเนศ วิริยะเมธานนท์ 
1 - 30Next

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3