SharePoint

Main

ยินดีต้อนรับสู่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ปัจจุบันกองควบคุมเครื่องมือแพทย์อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ในการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยประชาชน, บุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล (บริษัท) ที่ต้องการประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ จะต้องติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 สำหรับบริการต่าง ๆ มีดังนี้

งานบริการต่าง ๆ

  1. การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
  2. การขอใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
  3. การขอโฆษณา
  4. การขอหนังสือรับรองสำหรับเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก
  5. การขอผ่อนผันเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27
  6. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
article-law
Article-news
Article-col3

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3