SharePoint

Skip Navigation LinksH1News

​ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

  
  
Folder: หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)
Folder: หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
Folder: ประกาศอย. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการฯ พ.ศ. 2563 (ใหม่)ประกาศอย. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการฯ พ.ศ. 2563 (ใหม่)
Folder: รายชื่อผู้ประกอบการด้านถุงมือ(ถุงมือตรวจโรค ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและผลิตเพื่อแบ่งบรรจุ) (ใหม่)รายชื่อผู้ประกอบการด้านถุงมือ(ถุงมือตรวจโรค ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและผลิตเพื่อแบ่งบรรจุ) (ใหม่)
Folder: มาตรการกำกับดูแลถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดมีแป้ง (ใหม่)มาตรการกำกับดูแลถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดมีแป้ง (ใหม่)
Folder: แจ้งการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต และใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่จะสิ้นอายุปี 2563 (ใหม่)แจ้งการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต และใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่จะสิ้นอายุปี 2563 (ใหม่)
Folder: คำรับรองการยื่นคำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์(Gown และ PPE) (ใหม่)คำรับรองการยื่นคำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์(Gown และ PPE) (ใหม่)
Folder: คำรับรองการยื่นคำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (หน้ากากอนามัย) (ใหม่)คำรับรองการยื่นคำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (หน้ากากอนามัย) (ใหม่)
Folder: ประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกใหม่ 6 ฉบับ (ใหม่)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกใหม่ 6 ฉบับ (ใหม่)
Folder: รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาหลักสูตร Essential Regulatory Requirements for Medical Device Approval วันที่ 27-28 กพ 63 (ใหม่)รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาหลักสูตร Essential Regulatory Requirements for Medical Device Approval วันที่ 27-28 กพ 63 (ใหม่)
Folder: ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศสธ.และ (ร่าง) ประกาศ อย. (ใหม่)ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศสธ.และ (ร่าง) ประกาศ อย. (ใหม่)
Folder: ประกาศที่เกี่ยวข้องกับชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ทั้งหมด(ใหม่)ประกาศที่เกี่ยวข้องกับชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ทั้งหมด(ใหม่)
Folder: ประกาศสำนักงานอย. เรื่อง รายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำเข้าสำหรับบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐฯ (ใหม่)ประกาศสำนักงานอย. เรื่อง รายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำเข้าสำหรับบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐฯ (ใหม่)
Folder: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ 9 ฉบับ (ใหม่)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกใหม่ 9 ฉบับ (ใหม่)
Folder: แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย (ใหม่)แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย (ใหม่)
Folder: แนวทางการพิจารณาหน้ากากอนามัย (ใหม่)แนวทางการพิจารณาหน้ากากอนามัย (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรื่องการยื่น E-submission คำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Fast track (ใหม่)ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรื่องการยื่น E-submission คำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Fast track (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์เรื่องการกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ลงในหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)ประชาสัมพันธ์เรื่องการกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ลงในหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)
Folder: ประกาศสธ.เรื่อง กำหนดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด พ.ศ.2563 (ใหม่)ประกาศสธ.เรื่อง กำหนดกลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด พ.ศ.2563 (ใหม่)
Folder: เอกสารการยื่นคำขอประเมินคุณภาพชุดตรวจหรือน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติบอดีหรือแอนติเจนเอกสารการยื่นคำขอประเมินคุณภาพชุดตรวจหรือน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 แบบตรวจหาแอนติบอดีหรือแอนติเจน
Folder: แบบสอบถามสำหรับโรงพยาบาลเพื่อสำรวจข้อมูลการจัดซื้อและปริมาณการใช้ ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมในโรงพยาบาลแบบสอบถามสำหรับโรงพยาบาลเพื่อสำรวจข้อมูลการจัดซื้อและปริมาณการใช้ ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมในโรงพยาบาล
Folder: ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ที่ได้รับการอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ใหม่)ข้อมูลรายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ที่ได้รับการอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ใหม่)
Folder: ขั้นตอนการขอผลิต-นำเข้า เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่องทาง Fast track (ใหม่)ขั้นตอนการขอผลิต-นำเข้า เครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่องทาง Fast track (ใหม่)
Folder: ข้อมูลระยะของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีการตรวจโรค (ใหม่)ข้อมูลระยะของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีการตรวจโรค (ใหม่)
Folder: เอกสารขอจดทะเบียนสถานประกอบการ (รายใหม่) ผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)เอกสารขอจดทะเบียนสถานประกอบการ (รายใหม่) ผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)
Folder: ประกาศสธ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือฯ (ใหม่)ประกาศสธ. เรื่อง ยกเลิกประกาศสธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือฯ (ใหม่)
Folder: ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Alcohol Gel ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Alcohol Gel ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
Folder: ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Essential Regulatory Requirements for Medical Device Approval ในวันที่ 27-28 กพ 63ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Essential Regulatory Requirements for Medical Device Approval ในวันที่ 27-28 กพ 63
Folder: ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Alcohol Pad ในวันที่ 19 มีนาคม 2563ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Alcohol Pad ในวันที่ 19 มีนาคม 2563
Folder: (ด่วนที่สุด) ชี้แจงข้อเท็จจริงการยกเลิกการปรับเปลี่ยนสถานะของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลจากเครื่องสำอางเป็นเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)(ด่วนที่สุด) ชี้แจงข้อเท็จจริงการยกเลิกการปรับเปลี่ยนสถานะของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลจากเครื่องสำอางเป็นเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)
1 - 30Next

​​​


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3