SharePoint

Skip Navigation LinksH1News

​ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

  
  
Folder: หนังสือแจ้งเวียนคู่มือจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ใหม่)หนังสือแจ้งเวียนคู่มือจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ใหม่)
Folder: แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 (ใหม่)แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์การแจ้งแก้ไขฉลาก และต่ออายุ (เพิ่มเติม) (ใหม่)ประชาสัมพันธ์การแจ้งแก้ไขฉลาก และต่ออายุ (เพิ่มเติม) (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุเครื่องมือแพทย์ ที่จะสิ้นอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ใหม่)ประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุเครื่องมือแพทย์ ที่จะสิ้นอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand FDA - HSA Singapore Regulatory Reliance (ใหม่)ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand FDA - HSA Singapore Regulatory Reliance (ใหม่)
Folder: ป.สธ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2564 (ใหม่)ป.สธ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2564 (ใหม่)
Folder: ประกาศสธ. ชุดตรวจ ATK (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 (ใหม่)ประกาศสธ. ชุดตรวจ ATK (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 (ใหม่)
Folder: แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและผู้ประกอบการนำเข้าที่มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า (ใหม่)แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและผู้ประกอบการนำเข้าที่มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า (ใหม่)
Folder: ป.อย. เรื่อง รายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำเข้าสำหรับบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรการกุศล (ใหม่)ป.อย. เรื่อง รายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำเข้าสำหรับบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรการกุศล (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อกลุ่มงาน IVD ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (ใหม่)ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อกลุ่มงาน IVD ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (ใหม่)
Folder: การประชุมให้คำปรึกษา ถาม-ตอบเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด 19 (ใหม่)การประชุมให้คำปรึกษา ถาม-ตอบเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด 19 (ใหม่)
Folder: (ร่าง) ป.สธ.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม (22-6-64) (ใหม่)(ร่าง) ป.สธ.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม (22-6-64) (ใหม่)
Folder: รับฟังความเห็น(ร่าง)ป.สธ.เรื่อง กำหนดการใช้ภาชนะบรรจุอมัลกัมฯ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย(22-6-64) (ใหม่)รับฟังความเห็น(ร่าง)ป.สธ.เรื่อง กำหนดการใช้ภาชนะบรรจุอมัลกัมฯ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย(22-6-64) (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก online ผ่านระบบskynet (ใหม่)ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก online ผ่านระบบskynet (ใหม่)
Folder: ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ (ใหม่)ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ (ใหม่)
Folder: แจ้งเวียนประกาศออกใหม่ 2564 (2-6-24) (ใหม่)แจ้งเวียนประกาศออกใหม่ 2564 (2-6-24) (ใหม่)
Folder: ประกาศคกก.เรื่องหลักเกณฑ์ฯในการขอผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเพื่อการส่งออก 2564  (ใหม่)ประกาศคกก.เรื่องหลักเกณฑ์ฯในการขอผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต หรือแจ้งรายการละเอียดเพื่อการส่งออก 2564 (ใหม่)
Folder: กองควบคุมเครื่องมือแพทย์เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก Fast track (ใหม่)กองควบคุมเครื่องมือแพทย์เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก Fast track (ใหม่)
Folder: ประชาสัมพันธ์ ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจภายนอกเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น (RUO) ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)ประชาสัมพันธ์ ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจภายนอกเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น (RUO) ไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)
Folder: ใบแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารตาม CSDT (เล่มม่วง)ใบแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดเตรียมเอกสารตาม CSDT (เล่มม่วง)
Folder: แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
Folder: แจ้งให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มายื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด ภายใน 26พยแจ้งให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มายื่นคำขอแจ้งรายการละเอียด ภายใน 26พย
Folder: เอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์เอกสารหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
Folder: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)
Folder: หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)หนังสือแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (ใหม่)
Folder: รายชื่อผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ขอบข่าย Dentistry)รายชื่อผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ขอบข่าย Dentistry)
Folder: ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Surgical Mask, N95, Gown และ Coverall ทางการแพทย์ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Surgical Mask, N95, Gown และ Coverall ทางการแพทย์
Folder: รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์ในร่างกายรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์ในร่างกาย
Folder: รายชื่อผู้ประกอบการด้านถุงมือ(ถุงมือตรวจโรค ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและผลิตเพื่อแบ่งบรรจุ)รายชื่อผู้ประกอบการด้านถุงมือ(ถุงมือตรวจโรค ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและผลิตเพื่อแบ่งบรรจุ)
Folder: ขอความร่วมมือผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตขอบข่าย “หน้ากากอนามัยทางการแพทย์”ขอความร่วมมือผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตขอบข่าย “หน้ากากอนามัยทางการแพทย์”
1 - 30Next

​​​


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3