SharePoint

Skip Navigation LinksL5Permission

  
  
Folder: แบบ ฆพ. 1 คำขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์แบบ ฆพ. 1 คำขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
Folder: แบบ ฆพ. 3 คำขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์แบบ ฆพ. 3 คำขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
Folder: แบบ ฆพ.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์แบบ ฆพ.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
Folder: แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบที่ 1, 2 และ 3)แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (แบบที่ 1, 2 และ 3)
คำรับรองเอกสารประกอบการยื่นคำขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนข้อความโฆษณา.pdfคำรับรองเอกสารประกอบการยื่นคำขอโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนข้อความโฆษณา
ฆพ 4.pdfฆพ 4
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุข.docหนังสือมอบอำนาจสำหรับการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุข

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3