SharePoint

Skip Navigation LinksL6Statistics

สถิติผู้ประกอบการ


 ประเภทสถานประกอบการปี 2553ปี 2554ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558
สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์11319974403735
สถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์555744467320270138​
สถิติผู้ประกอบการ


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3