SharePoint

Skip Navigation LinksT2Faq_cate

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
​หัวข้อเรื่องข้อมูล update ณ วันที่​Download file
​FAQs ชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Update 9 สค 64)​
ถาม-ตอบเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 (update 15-12-64) (แก้ไขข้อ 2 และข้อ 23)

15 ธันวาคม 2564
​ถาม-ตอบเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกและรายงาน การผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564 (update 11-8-64)11 สิงหาคม 2564
​สรุปเอกสารที่ใช้ขึ้นทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง ใบอนุญาต (11 มี.ค. 64)-​
​ระยะเวลาพิจารณาคำขอ (แยกตามประเภทใบสำคัญ)update
20 เมษายน 2565

​FAQ โครงการอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง โฆษณาเครื่องมือแพทย์
(29 มิ.ย. 64) 
ถาม-ตอบเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์-
​FAQ facebook live (ณ วันที่ 3 มี.ค.64)​-
ตัวอย่างการแสดงเลขที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง บนฉลาก​​-


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี 1100

webmail-link
  • จำนวนผู้เข้าชม 5 0 8 2 3 3