SharePoint

Skip Navigation LinksHistory

 
​​​

​​     กระทรวงสาธารณสุขมีภาระกิจในการจัดหายาเสพติดให้โทษประเภท 2 และประเภท 4 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เพื่อให้บริการแก่สถานพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชน สถานพยาบาลทันตกรรม และสถานพยาบาลสัตว์ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ ภารกิจ เพื่อซื้อ ขาย ผลิตยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อาทิ อะซิติคแอนด์ไฮไดรด์ และอะซิติคคลอไรด์ เพื่อสำหรับใช้ในทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

• พ.ศ. 2466 มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วงเงินอนุมัติ จำนวน 50,000 บาท และถูกระงับไปโดยผลของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495

• พ.ศ. 2517 มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 1) กำหนดให้ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของเงินทุนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และเหมาะสม


• พ.ศ. 2520 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2517

• พ.ศ. 2521 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2517 

• พ.ศ. 2553 ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( ฉบับที่ 4) แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2517 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 213/2553 เรื่องจัดตั้งกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้เป็นหน่วยงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


 

...วัตถุประสงค์การจัดตั้ง...
     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
     2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่าย 
     3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน อันจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ยาในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม 
     4. เพื่อทำให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ โดยทำการส่งเสริมให้มีการผลิตยาสามัญขึ้นมาใช้เองภายในประเทศ ในกรณีของยาที่หมดสิทธิบัตรแล้ว 
     5. เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ให้กับประเทศ โดยกำหนดสต๊อคพิเศษ (Special stock) ตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติอนุญาต ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือสงคราม ประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนยาเหล่านี้ 

 
...พันธกิจ (Mission)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     จัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
จำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ

 
...วิสัยทัศน์...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการวัตถุเสพติด ที่ได้คุณภาพ เพื่อใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

 
...การบริหารและการดำเนินงาน...
     ปัจจุบัน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด บริหารงานภายใต้ คณะกรรมการอำนวยการเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (บอร์ด) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ อาทิ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากสำนักงบประมาณผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ และ ผู้อำนวยการกองต่างๆในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่ปรึกษา และ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบอำนาจ เป็นประธานคณะกรรมการ การดำเนิน การบริหารพัฒนาองค์กร เป็นไปตามแผนพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปีงบประมาณ 2553 - 2555 โดยมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลัง และ โครงสร้างกรอบงาน แบ่งเป็น 6 ฝ่าย 9 กลุ่มงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รับผิดชอบด้านการบริหารและดำเนินงานมีหน้าที่ 
     1. วางแผนการใช้จ่ายเงิน และจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี เสนอขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
     2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
     3. ควบคุมการซื้อ / ขาย รวมถึงการตรวจรับ / ส่งมอบยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่างๆ ตลอดจนดำเนินงานอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     ปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบการวิเคราะห์องค์กรแบบ SWOT Analysis มาใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดทิศทาง เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคต่างๆขององค์กร มีการนำเกณฑ์ K.P.I มาเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อจะเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้แล้วกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เป็นหนึ่งในกลุ่มเงินทุนที่ถูกประเมิน โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน กำลังพัฒนาเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งกำลังพัฒนาระบบการสั่งซื้อผ่านช่องทางการให้บริการทาง Internet อีกด้วย 

 
...คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด...
   
1. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานกรรมการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมายกรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงบประมาณกรรมการ
4  ผู้แทนกระทรวงการคลังกรรมการ
5. นางขนิษฐา ตันติศิรินทร์    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)กรรมการ
6. นายวิษณุ เชื้อพันธุ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)กรรมการ
7. ผู้อำนวยการ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดกรรมการและเลขานุการ
8. เภสัชกร กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดผู้ช่วยเลขานุการ
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้​​​
     1. กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
     2. กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด ตามมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
     3. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี
     4. แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน
     5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

*เอกสาร คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 572 / 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด Download
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ ฝ่ายขาย (สอบถามคำขอซื้อ) : 0 2590 7731-2, 0 2590 7736, 0 590 7739, 0 2590 7781
ฝ่ายรายงาน (สอบถามเรื่องรายงาน) : 0 2590 7738,โทรสาร : 0 2590 7734
ฝ่ายจัดซื้อ : 0 2590 7733, 0 2590 7735, 0 2590 7780
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๒ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล : 0 2590 7739
ยาเสพติดประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7783
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ต่างจังหวัด : 0 2590 7784