SharePoint

Skip Navigation LinksBadNarcotic_Download

BadNarcotic_Download
The Web Part has timed out.

ดาวโหลดเอกสารประกอบการส่งของกลางให้ อย.


กำหนดการตรวจรับของกลาง ดาวโหลด
ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสาร ดาวโหลด
หนังสือนำส่งของกลาง ดาวโหลด
หนังสือขอเลื่อน – ยกเลิกการส่งของกลาง ดาวโหลด
คู่มือการกรอก Template ของกลาง ของ อย. ดาวโหลด
Excel Template สำหรับใช้กับ Excel เวอร์ชั่น 2003 - 2007 update 7/08/2561 ดาวโหลด
Excel Template สำหรับใช้กับ Excel เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป update 7/08/2561 ดาวโหลด
ฉลากแสดงรายละเอียดเปิดซองของกลาง ดาวโหลด
ซองส่งเอกสาร ดาวโหลด
การนำส่งยาเสพติดที่เหลือจากตรวจพิสูจน์ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัย
เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาวโหลด
​หนังสือมอบอำนาจการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการคงคลังยาเสพติด อย.ดาวโหลด
​วิธีการแปลงข้อมูลจาก F-Net ส่ง อย.
       คู่มือการจัดทำข้อมูลของกลางเพื่อนำส่ง อย.
       สอนบรรยายการทำบัญชี อ.ย.
ผู้ประสานงานระบบ F-Net สารนิเทศตำรวจ 0 2205 1582

ดาวโหลด
ดาวโหลด
กองควบคุมวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 5907772-7773 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th

webmail-link
  • footer-icon-fb
  • footer-icon-fda
  • footer-icon-fda02