ลำดับ  กฎ/ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ/วัตถุออกฤทธิ์ ของกลาง
1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541​​​
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 106ง. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2541
 – บัญชีแสดงรายละเอียดการรับของกลาง สำหรับ อย. (แบบ 1)
 – บัญชีแสดงรายละเอียดการส่งของกลาง สำหรับ สถานตรวจพิสูจน์ (แบบ 2) 
2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษาของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2521
 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111/ตอนพิเศษ 33 ง/หน้า 24 / 10 สิงหาคม 2537

ข้อกำหนดการแบ่งประเภทของกลางเป็นรายใหญ่ / รายย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถานตรวจพิสูจน์ ในการจัดแยกบัญชีนำส่งของกลางเป็น 3 บัญชี เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เก็บรักษา

ห​​นังสือเวียนที่ สธ 1004/6/ว14854 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ขอความร่วมมือสถานตรวจพิสูจน์ในการจัดแยกบัญชีนำส่งยาเสพติดให้โทษของกลาง