SharePoint

Skip Navigation LinksDownloadReport


แบบฟอร์มรายงาน : ยาเสพติด


บันทึกควบคุมการทำลายยาเสพติดให้โทษ Download
ย.ส.5 ใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
Download
ย.ส.6 รายงานการจำหน่าย/ครอบครองยาเสพติดประเภท 2 ประจำเดือน Download
ย.ส.7 รายงานการจำหน่าย/ครอบครองยาเสพติดประเภท 2 ประจำปี Download
ร.ย.ส.3 รายงานการผลิต/จำหน่าย/นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 3 ประจำเดือน Download
​ร.ย.ส.3 รายงานการผลิต/จำหน่าย/นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 3 ประจำปี Download
แบบ ร.ย.ส. 4/5/เดือน รายงานรับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือ
ประเภท 5 ประจำเดือน
Download
แบบ ร.ย.ส. 4/5/ปี รายงานรับ-จ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ประจำปี Download


แบบฟอร์มรายงาน/บัญชี : วัตถุออกฤทธิ์


​ ​​ ​PDF​ ​WORD
บันทึกควบคุมการทำลายยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
Download
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ4
Download

แบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (Pseudoephedrine )
Download
Download
แบบ ร.ว.จ.1 รายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1Download
Download
แบบ ร.ว.จ.2 รายงานเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2Download
Download
แบบ ร.ขจ.2/เดือน รายงานเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
Download
Download
แบบ ร.ขจ.2/ปี รายงานเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
Download
Download
แบบ ร.ว.จ.3/4/เดือน รายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
Download
Download
แบบ ร.ว.จ.3/4/ปี รายงานเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4Download​Download​
​แบบ ร.นผ. รายงานผลการนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์​Download​Download
บ.จ.8  บัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้ในครอบครองDownloadDownload
แบบ บ.ว.จ. 2-ผ บัญชีผลิตและบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Download​
Download​
​แบบ บ.ว.จ. 2-ขร บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Download​
Download​
​แบบ บ.ว.จ. 2-ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (สำหรับผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์)Download​Download​
​​แบบ บ.ว.จ. 2-น บัญชีนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 Download​Download​
​แบบ บ.ว.จ. 2-สอ บัญชีส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2Download​Download​
​แบบ บ.ว.จ. 3/4-ผ บัญชีผลิตและบัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4Download​Download​
​แบบ บ.ว.จ. 3/4-ช บัญชีซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4Download​​​Download​​​
​แบบ บ.ว.จ. 3/4-ข บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4Download​Download​
​แบบ บ.ว.จ. 3/4-ขพ บัญชีขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือทันตกรรม หรือการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง)Download​​​​Download​​​​
​แบบ บ.ว.จ. 3/4-น บัญชีนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4Download​​​Download​​​
แบบ บ.ว.จ. 3/4-สอ บัญชีส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4Download​​​​​Download
​บัญชีรับ-จ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
 เพื่อการบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย
        ในทางการแพทย์ (แบบ บ.ว.จ.-คค 1)
 เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์อื่น
        ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ (แบบ บ.ว.จ.-คค 2)
 เพื่อใช้ประจำในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
         ในเรือหรือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่าง
          ประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร  (แบบ บ.ว.จ.-คค 3)


Download

Download

Download


แบบฟอร์มรายงาน : อื่นๆ


หนังสือมอบอำนาจรายปี
Download
บันทึกการเก็บตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์
Download
​บันทึกการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
Download
​บันทึกการตรวจสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ( ต.ว. 2)
Download
บันทึกการตรวจสถานที่จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท 2
Download
บันทึกการตรวจสถานที่นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 ( ต.ว.3 ) 
Download
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ( ต.ย.2 ) 
Download
​บันทึกการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4Download​
​บันทึกการตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์Download​
​บันทึกการตรวจสอบน้ำยา Acetic AnhydrideDownload​
​บันทึกการยึดอายัดวัตถุออกฤทธิ์ ( ต.ว.7 )Download​
​บันทึกควบคุมการใช้วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 Download​
​บันทึกคำให้การDownload​
​บันทึกตรวจสถานที่มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 4Download​
​บันทึกการควบคุมการผลิตที่ใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เป็นวัตถุดิบ ( ต.ย.9 )Download​
​บันทึกการเก็บตัวอย่างยาเสพติดDownload​
​แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงานในประเทศDownload​
​แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม ต่างประเทศ Download​กองควบคุมวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 5907772-7773 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th

webmail-link
  • footer-icon-fb
  • footer-icon-fda
  • footer-icon-fda02