สถานพยาบาล มีความประสงค์จะทำลายวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดที่หมดอายุแล้ว มีขั้นตอนดังนี้

413.gifกรณีหน่วยงานภาครัฐ   (ขั้นตอนการขอทำลาย)

413.gifกรณีหน่วยงานภาคเอกชน   (ขั้นตอนการขอทำลาย)

413.gifหนังสือเวียน ที่ สธ 1003.3/ว13257 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการขอทำลายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

413.gif ตัวอย่างหนังสือแจ้งขออนุมัติทำลายวัตถุเสพติดสำหรับสถานประกอบการ/สถานพยาบาลภาคเอกชน