วิวัฒน์ วนรักษ์ วิโรจน์ สุ่มใหญ่ สมจิตต์ เอี่ยมไพศาล (2530)
      วิธีป​​ระเมินสถานการณ์ระบาดของวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในหมู่ผู้บริโภค
   ปัญญา วรรณสถิตย์ (2531)
       การศึกษาถึงลักษณะและชนิดของวัตถุที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ลักลอบจำหน่ายให้กับคนขับรถบรรทุกในเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย
   ธีระ ชัยพิริยะศักดิ์ (2535)
      การใช้วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2531 – 2534
   มนูญศักดิ์ ลิมป์รัชตามร (2536)
      การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการขายสารระเหยกรณีศึกษาในร้านขายเครื่องเขียน
   ทวีศักดิ์ จันมณี (2537)
      พฤติกรรมการใช้ยาลดความอ้วนกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทระบบประสาทส่วนกลางของ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ห้าง ร้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร
   ผดุงกิจ สงวนวัฒนา (2539)
      ความรู้ สถานการณ์ และการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาบ้า ในเขต 9
   มานิตย์ อรุณากูร จันทนา ปานปรีชา นวลน้อย รุ่งหิรัญวิโรจน์ (2540)
      การศึกษาระบบควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขต่อการใช้ยาลดความอ้วนกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานพยาบาลเอกชน
   มานิตย์ อรุณากูร จันทนา ธรรมวีระพงษ์ (2540)
      การจ่ายยาเฟนเตอร์มีนร่วมกับเฟนฟลูรามีนในคลินิกรักษาโรคอ้วน
   โสภณ ฮวบเจริญ (2543)
      สถานการณ์การจำหน่าย DIAZEPAM ในประเทศไทยปี 2543
   เดชพล ปรีชากุล วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ธเนศ พงศ์จรรยากุล ศิริกุล อำพนธ์ ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ (2546)
      การตั้งตำรับยาและการทดสอบความคงตัวของตำรับยาน้ำใสมอร์ฟีน
   นัยนา พัชรไพศาล กำธร เฉลิมนิมิตกุล ธีรธร มโนธรรม ศรัณยา ชวนิชย์ (2546)
      โรคอ้วนและทัศนคติของหญิงที่รับบริการลดความอ้วนจากสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ยาลดความอ้วนประเภทวัตถุออกฤทธิ์
   ไพศาล ปวงนิยม อุษณีย์ ทองใบ ทวีศักดิ์ ไพรสุวรรณ สุรชัย ชาวหนองหิน สิทธิศักดิ์ อมรสมานลักษณ์ (2547)
       การศึกษาสถานการณ์และประเภทการลักลอบผสมสารอีเฟดรีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการลดน้ำหนัก
   นิตยา แย้มพยัคฆ์ จันทนา ธรรมวีระพงษ์ (2548)
      การศึกษาการกระจายและมาตรฐานการควบคุมการขายมิดาโซแลมชนิดเม็ด
   นิตยา แย้มพยัคฆ์ จันทนา ธรรมวีระพงษ์ (2548)
      การศึกษาการกระจาย และความเหมาะสมของมาตรการควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 กลุ่มยาลดน้ำหนัก
   นิตยา แย้มพยัคฆ์ (2548)
       การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลภายใต้ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (Supply) : e-inspection
   นิตยา แย้มพยัคฆ์ (2548)
      การศึกษาแนวทางและมาตรการในการควบคุมพืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ
   จันทนา ธรรมวีระพงษ์ สุนทรี สาระจันทร์ จิตต์ไพจิตร มั่งเกียรติสกุล (2549)
      การศึกษาความพึงพอใจของผู้ซื้อวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
   ศิริพร ฉวานนท์ (2549)
      แนวทางการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาเสพติดและ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ทางการแพทย์
   สุเมธ แสงคุณะคุปต์ (2549)
      การศึกษาความถูกต้องของฉลากสารระเหย ปีงบประมาณ 2549
   ไพศาล ปวงนิยม จันทนา ธรรมวีระพงษ์ (2551)
      การศึกษา “การวินิจฉัยและการจ่ายยาลดน้ำหนักในคลินิกลดความอ้วน”
   ไพศาล ปวงนิยม จันทนา ธรรมวีระพงษ์ (2551)
      การศึกษา “การวินิจฉัยและการจ่ายยาลดน้ำหนักในคลินิกลดความอ้วน”
   ไพศาล ปวงนิยม สุนทร พุทธศรีจารุ อรวรรณ วงศ์สวาสดิ์ เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข ภัทรา สุพัฒนวงศ์ (2551)
      การพัฒนาระบบการจัดการยาเสพติดให้โทษของกลาง
   นิภารัตน์ สวัสดิ์จู (2551)
      การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษประเภท 2

   เอกอุษณีย์ วิหค (2551)
       การควบคุม ซูโดอีเฟดรีน

   ศรัณยา ชวนิชย์ (2551)
      DMA : Dimethylamphetamine
  กุลทรัพย์ ตันตระการสกุล (2551)
     การศึกษาการอนุญาตผลิตกัญชงในประเทศไทย

   นิภารัตน์ สวัสดิ์จู (2553)
      โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออย (Opioids) ในการบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วย
       มะเร็งในสถานพยาบาลทั่วประเทศ

   กมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา (2552)
      ข้อความเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และประเภท 4 เฉพาะกลุ่ม Benzodiazepine
   ชุลีวรรณ วัฒนาวรรณะ (2552)
       ยาระงับปวด HYdromorpone
   ฐปนีย์ เจริญสิน (2552)
      เมทิลเฟนิเดต ยาเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย
   ศันสนีย์ อัศวรัตน์ (2552)
      คุณภาพมาตรฐานของวัตถุเสพติดหลังออกสู่ตลาด
   สัญชัย จันทร์โต (2552)
      การควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท4อาเซติคแอนไฮไดร์ด(Aceticanhydride)ผ่านทางระบบสารสนเทศFDAโลจิสติกส์(Logistic)
   สุนทรี สาระจันทร์ (2553)
       ความคิดเห็นต่อมาตรการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่พบจากการใช้ยา Methylphenidate HCI ในการรักษาโรคสมาธิสั้น
   นลินี ตรีวิจิตรศิลป์ (2553)
      การนำเข้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ
   บุณณดา หิรัญเจริญ (2553)
      การดำเนินงานลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของกองควบคุมวัตถุเสพติด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551

 

   กองควบคุมวัตถุเสพติด
update 11 พฤษภาคม 2554​