ชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์

ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3

ลำดับชื่อวัตถุออกฤทธิ์ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์หน่วย
(1)อะโมบาร์บิตาล (amobabital)10กรัม
(2)เพนตาโซซีน ( pentazocine)1กรัม
(3)เพนโตบาร์บิตาล (pentobarbital)10กรัม

 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

ลำดับชื่อวัตถุออกฤทธิ์ปริมาณวัตถุออกฤทธิ์หน่วย
(1)โบรมาซีแพม (bromazepam)6กรัม
(2)คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (chlordiazepoxide)250กรัม
(3)โคลบาแซม (clobazam)
10กรัม
(4)โคลนาซีแพม (clonazepam)
20กรัม
(5)คลอราซีแพท (clorazepate)
10กรัม
(6)ไดอาซีแพม (diazepam)
10
กรัม
(7)ลอราซีแพม (lorazepam)
2
กรัม
(8)เมดาซีแพม (medazepam)
10
กรัม
(9)ฟีโนบาร์บิตาล (phenobarbital)
100
กรัม
(10)พินาซีแพม (pinazepam)
5
กรัม
(11)พราซีแพม (prazepam)
10
กรัม
(12)โทฟีโซแพม (tofisopam)
50
กรัม

Download   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อและปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทัตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง มีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา 90 พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561