SharePoint

Skip Navigation LinksMain_PenaltyPsychotropic2

บทลงโทษเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์


วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

ฐานความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

  ผลิต นเข้า ส่ก โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุก 5 – 20 ปี
และปรับตั้งแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.15 วรรคหนึ่ง โทษ ม. 117 วรรคหนึ่ง)

มาตรา 117 วรรคหนึ่ง
​  ผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อขายุก 7 - 20 ปี และ
ปรับตั้แต่ 700,000 - 2,000,000 บ
(ฝ่าฝืน ม.15 รคสาม โทษ ม.117 รคสอง)
มาตรา 117 วรรคสอง
  ​ผลิโดยการแบ่บรรจุ หรืรวมจุ
  แ
ละมีปริมป็นสรบริสุทิ์
  ไ
ม่ถึงปริมาณ ตามที่กำหนดใน กฎกระท
  ให้สันนิษฐานผลิต เข้า หรืส่อกเพื่อ

จำคุก 4 - 7 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 80,000-140,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(โทษ ม.117 วรรคสาม)

มาตรา 117 วรรคสาม
ผลิโดยการแบ่บรรจุ หรืรวมจุเพื่อ

จำคุก 4 - 20 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท
(โทษ ม.117 วรรคสี่)

มาตรา 117 วรรคสี่
​  ายม่ด้ับนุญุก 4 - 20 ปี และ
ปรับตั้แต่ 400,000 - 2,000,000 บ
(ฝ่าฝืน ม.16 รคหนึ่ง โทษ ม.118)
มาตรา 118
​  นำผ่าน โดยไม่ได้รับ อนุญาตจำคุก 2 - 10 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,000,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.20 วรรคหนึ่ง โทษ ม.119 วรรคหนึ่ง)
มาตรา 119 วรรคหนึ่ง
  ​ครอบครองหรือใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้รับ อนุญาต

จำคุก 1 - 5 ปี
หรือ
ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ฝ่าฝืน ม.88 วรรคหนึ่ง โทษ ม.140 วรรคหนึ่ง)

มาตรา 140 วรรคหนึ่ง
​  ผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งัตถุฤทิ์ปอมุก 5 - 15 ปี
แลปรับตั้แต่ 500,000 - 1,500,000 บ

(ฝ่าฝืน ม.57 (1)  โทษ ม.131 รคหนึ่ง)
มาตรา 131 วรรคหนึ่ง
  ​ัตถุฤทธิ์ปลุก 1 10 ปี
แลปรับตั้แต่ 100,000-1,000,000

(ฝ่าฝืน ม.57 (1) ทษ ม.131 รคสอง)
มาตรา 131 วรรคสอง
  ผลิต นำเข้า ส่ ซึ่งัตถุฤทิ์ผิดมฐานำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่ิน 60,000 บ หรืทั้ทั้ปรับ
(ฝ่ฝืน ม.57 (2)  โทษ ม.132 รคหนึ่)
มาตรา 132 วรรคหนึ่ง
  ขัตถุฤทิ์ผิดมฐานม่เกิน 2 ป
หรือปรับไม่ิน 40,000 บ หรืทั้ทั้ปรับ
(ฝ่าฝืน ม.57 (2)  โทษ ม.132 รคสอง)
มาตรา 132 วรรคสอง
​  ขาย นำเข้า ส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เสื่อมสภาพจำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ฝ่าฝืน ม.57 (3)  โทษ ม.133)
มาตรา 133
​  ผลิต ขย นเข้า ส่ซึ่งัตถุฤทิ์ที่ตองขึ้น
  ทะเบีัตถุรับแต่ม่ด้ขึ้นทเบีว้
ม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่ิน 60,000 บ หรืทั้ทั้ปรับ
(ฝ่าฝืน ม.57 (4)  โทษ ม.134)
มาตรา 134
​  ผลิต  นำเข้า ส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
  ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนวัตถุตำรับ
จำคุก 1 - 10 ปี
และปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.57 (5)  โทษ ม.135 วรรคหนึ่ง)
มาตรา 135 วรรคหนึ่ง
​  ขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

  วัตถุตำรับ

จำคุก 6 เดือน - 5 ปี
และปรับ 50,000 - 500,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.57 (5)  โทษ ม.135 วรรคสอง)
มาตรา 135 วรรคสอง
​  ผู้รับอนุญาตขายไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29

  1. ขายเฉพาะคนไข้หรือสัตว์ป่วย
  2.  ขายให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือนำเข้า

จำคุก 1 - 5 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ฝ่าฝืน ม.29 โทษ ม.123)​

มาตรา 123
​  ขายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
  หรือขายวัตถุ ออกฤทธิ์และยารวมกัน
  หลายขนานโดยจัดเป็น ชุดล่วงหน้า
  เพื่อประโยชน์ทางการค้า

จำคุก 1 - 5 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ฝ่าฝืน ม.61 โทษ ม.136)

มาตรา 136
  ​ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 16  มาตรา 20
  มาตรา
28 (1) มาตรา 88 ดำเนินการหลังใบอนุญาต
  สิ้นอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่น คำขอต่ออายุใบอนุญาต

ปรับวันละ 500 บาท นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
จนถึงวันที่ยื่นผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาต

(โทษ ม.121)

มาตรา 121
​  เก็บวัตถุออกฤทธิ์นอกสถานที่
  ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือ ย้าย เปลี่ยนแปลง
  หรือ เพิ่มสถานที่ผลิต สถานที่ ขาย สถานที่นำเข้า
  หรือ สถานที่เก็บ โดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษปรับตั้งแต่ 20,000 - 50,000 บาท
(ฝ่าฝืน ม.27 ม. 42 วรรคหนึ่ง โทษ ม.122)
มาตรา 122
  ​เสพ

จำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เว้นแต่เสพตามแพทย์สั่ง (ฝ่าฝืน ม.92 โทษ.ม.141)

มาตรา 141
​  จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง
  ขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นเสพ

จำคุก 1 - 5 ปี
หรือ
ปรับ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(ฝ่าฝืน ม.93 วรรคหนึ่ง  โทษ ม.142 วรรคหนึ่ง)

มาตรา 142 วรรคหนึ่ง
​  จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง
  ขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการกระทำใช้
  กาลังประทุษร้าย ใช้อาวุธ

จำคุก 1 - 10 ปี
และ
ปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท
(โทษ ม.142 วรรคสอง)

มาตรา 142 วรรคสอง
​  จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง
  ขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการ กระทำ
  ต่อหญิงหรือบุคคล ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  หรือจูงใจให้ผู้อื่นทำผิด ทางอาญา
  หรือเพื่อประโยชน์ในการทำผิดทางอาญา

จำคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต
และปรับ 300,000 - 5,000,000 บาท
(โทษ ม.142 วรรคสาม)

มาตรา 142 วรรคสาม


กองควบคุมวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 5907772-7773 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th

webmail-link
  • footer-icon-fb
  • footer-icon-fda
  • footer-icon-fda02