ตารางที่ 3 บทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

 • ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนดในมาตรา
12, 13, 14 (จัดให้มี หรือ
ขายสารระเหยที่มีภาพเครื่องหมายหรือข้อความเตือน
ให้มีการระวังการใช้สารระเหย

จำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 22

 • ขายสารระเหยให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (เว้นแต่เป็นการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียน การสอน)

จำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 23 

 • ขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ติดสารระเหย

จำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 23/1

 • ใช้สารระเหยเพื่อบำบัดความต้องการของร่างกาย หรือจิตใจ

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 24

 • จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจ
​จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 24/1 วรรค 1
 • ถ้าเป็นการกระทำตามมาตรา 24/1 วรรค 1 ต่อผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
​จำคุกไม่เกิน ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 24/1 วรรค 2

              บทกำหนดโทษนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหนังสือ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

กองควบคุมวัตถุเสพติด โทร 0 2590 7773