ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ( ฝ่าฝืนมาตรา 15 )
จำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่1,000,000-5,000,000 บาท

มาตรา 65

ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3
จำคุกตั้งแต่ 4-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000-300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 65

ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3 จะถือว่า เป็นการ ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย
จำคุกตั้งแต่ 4 ปี – ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 400,000 – 5,000,000 บาท

มาตรา 65

จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3
จำคุกตั้งแต่ 4 ปี – ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 400,000 – 5,000,000 บาท

มาตรา 66

จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา15วรรค3แต่ไม่ถึง20 กรัม
จำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่ 400,000 –5,000,000 บาท

มาตรา 66

 จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ เกิน 20 กรัมขึ้นไป
จำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่ 1,000,000 –5,000,000 บาท 
หรือประหารชีวิต

มาตรา 66

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิ ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ตามมาตรา 15 วรรค 3จำคุกตั้งแต่ 1-10ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 –200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 67

ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57
จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( มาตรา 91)

มาตรา91

 ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 5 ปี
หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( มาตรา 93/1 วรรค 1)

มาตรา 93/1

ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขืนใจ ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้
สำหรับความผิดนั้น  ( มาตรา 93/2)

มาตรา 93/2


การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย (ตามมาตรา 15 วรรค 3)

ชื่อยาเสพติดให้โทษ

มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่

หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่ จำนวนหน่วยการใช้

หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่

1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี 0.75 มก.ขึ้นไป 15 หน่วยการใช้ขึ้นไป 300 มก.ขึ้นไป
2. แอมเฟตามีน หรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน 375 มก.ขึ้นไป 15 หน่วยการใช้ขึ้นไป 1.5 กรัม ขึ้นไป
3. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจากข้อ1และ2 3 กรัม   ขึ้นไป


ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท

มาตรา 68 วรรค 1

 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน

จำคุกตั้งแต่ 20 ปี – ตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่ 2,000,000 – 5,000,000 บาท

มาตรา 68 วรรค 2

 • ครอบครอง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 69 วรรค 1

 • จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 69 วรรค 2

 • จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 100 กรัม

จำคุกตั้งแต่ 3 ปี – 20 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 60,000 – 400,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 69 วรรค 3

 • จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไป

จำคุกตั้งแต่ 5 ปี – ตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่ 500,000 – 5,000,000 บาท

มาตรา 69 วรรค 3

 • ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ตามมาตรา 17 กระทำการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม

จำคุกไม่เกิน 5 ปี 
และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 69 วรรค 4

 • ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58

จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 10,000 – 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 91

 • ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพ

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท

มาตรา 93

 • ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ

จำคุกตั้งแต่ 1ปี – 5 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 93/1 วรรค 1

ยาเสพติดให้โทษประเภท 3

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

 • ผลิต หรือนำเข้า โดยมิได้รับอนุญาต 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 3 ปี 
และปรับตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บาท

มาตรา 70

 • จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือส่งออก โดยมิได้รับอนุญาต โดยมีจำนวนยาเสพติดให้โทษ ไม่เกินที่กำหนดตาม มาตรา 20 วรรค 4 จำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 71 วรรค 1

 • จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือส่งออก โดยมิได้รับอนุญาต โดยมีจำนวนยาเสพติดให้โทษ เกินจำนวนตามมาตรา 20 วรรค 4

จำคุกไม่เกิน 2 ปี 
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

มาตรา 71 วรรค 2

 • นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22 (ผู้รับอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง ที่มีการนำเข้า หรือส่งออก)

จำคุกไม่เกิน 1 ปี 
และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 72

 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(1)

จำคุกตั้งแต่ 3 ปี – 20 ปี 
และปรับตั้งแต่ 300,000 – 2,000,000 บาท

มาตรา 82

 • จำหน่ายซึ่งยาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(1)

จำคุกไม่เกิน 5 ปี 
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

มาตรา 83

 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(2) หรือ (3)

จำคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 84

 • จำหน่ายซึ่งยาผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(2) หรือ (3)

จำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 85

 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือเพิกถอนทะเบียนตำรับยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(4) หรือ (5)

จำคุกไม่เกิน 5 ปี 
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

มาตรา 86

 • จำหน่ายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือเพิกถอนทะเบียนตำรับยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(4) หรือ (5)

จำคุกไม่เกิน 3 ปี 
และปรับไม่เกิน 300,000 บาท

มาตรา 87

 • ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 20

ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

มาตรา 52

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

 • ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท

มาตรา 73 วรรค 1

 • ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 15 ปี 
และปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท

มาตรา 73 วรรค 2

 • ครอบครอง

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 74

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26/2

จำคุกไม่เกิน 5 ปี 
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

มาตรา 75 วรรค 1

 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม

จำคุกไม่เกิน 2 ปี 
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

มาตรา 75 วรรค 2

 • ครอบครอง

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 76 วรรค 1

 • ครอบครองพืชกระท่อม

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 76 วรรค 2

 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีจำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม

จำคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 76/1 วรรค 1

 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีจำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 15 ปี 
และปรับตั้งแต่ 100,000 -1,500,000 บาท

มาตรา 76/1 วรรค 2

 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายพืชกระท่อม โดยมีจำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 76/1 วรรค 3

 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายพืชกระท่อม โดยมีจำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป

จำคุกไม่เกิน 2 ปี 
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

มาตรา 76/1 วรรค 4

 • ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 วรรคสอง

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 92 วรรค 1

 • ผู้ใดเสพพืชกระท่อม

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มาตรา 92 วรรค 2

 • ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 93/1 วรรค 2

บทกำหนดโทษนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองควบคุมวัตถุเสพติด โทร 0 2590 7346