สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด

สาระสำคัญ  การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติด เป็นแนวทางการดำเนินงานตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นการดำเนินงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีไปสู่ขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติด  อาทิ ยาบ้า ยาอี เฮโรอีน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในปริมาณมาก เพื่อใช้ในขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติดดังกล่าว เคมีภัณฑ์บางชนิดมีการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมายอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการลักลอบผลิตยาเสพติดได้เช่นกัน ดังนั้น มาตรการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จะต้องดำเนินงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการรั่วไหลไปสู่การผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่มีผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด กับภาคอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมาย

การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้ายาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ที่ผิดกฎหมาย ค.ศ.1988 ในมาตรา 12 กล่าวถึงสารเคมีที่นิยมใช้ในการลักลอบผลิตวัตถุเสพติด กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี ตามที่ระบุไว้ 23 ชนิด จำแนกออกเป็น 2 ตาราง (Table) ตาราง 1 หมายถึงสารตั้งต้น และตาราง 2 หมายถึงเคมีภัณฑ์จำเป็น โดยสารเคมีในตาราง 1 เป็นสารตั้งต้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตวัตถุเสพติด จะมีมาตรการควบคุมเข้มงวดกว่าสารเคมีในตาราง 2 มีรายชื่อสารเคมีที่ควบคุม ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1. สารตั้งต้น

ที่ ชื่อสารเคมี กฎหมายที่ควบคุม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การนำไปใช้ในทางที่ผิด
1. อาเซติค แอนไฮไดรด์ACETIC ANHYDRIDE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต Heroin
2. เอ็น-อาเซติลแอนทรานิลิค อาซิด
N-ACETYLANTHRANILIC ACID
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต Methaqualone
3. อีเฟดรีน EPHEDRINE พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
(วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
4.เออร์โกเมทรีน ERGOMETRINE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต LSD
5. เออร์โกตามีน ERGOTAMINE พรบ.วัตถุออกฤทธฺ์ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต LSD
6. ไอโซซาฟรอล ISOSAFROLE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)
7. ไลเซอร์จิค อาซิด LYSERGIC ACID พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิต LSD
8. 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเฟนิล-2-โปรปาโนน
3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL-2-PROPANONE
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)
9. นอร์อีเฟดรีน NOREPHEDRINE พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
(วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
10. เฟนิลอาเซติค อาซิด PHENYLACETIC ACID พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
11. 1-เฟนิล-2-โปรปาโนน 1-PHENYL-2-PROPANONE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
12. alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN) พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
13. ไพเพอโรนอล PIPERONAL พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)
14. โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
POTASSIUM PERMANGANATE
พรบ.การส่งไปนอกและการนำเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522
กรมการค้า
ต่างประเทศ
ผลิต Cocaine
15. ซูโดอีเฟดรีน PSEUDOEPHEDRINE พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
(วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2)
อย. ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)
16.  ซาฟรอล SAFROLE พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
อย. ผลิตยาอี (Ecstasy)
​17​4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)​อยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุม
​18​N-phenethyl-4-piperidone (NPP)อยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุม


ตารางที่ 2. เคมีภัณฑ์จำเป็น

ที่ ชื่อสารเคมี กฎหมายที่ควบคุม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
การนำไปใช้ในทางที่ผิด
1.  อาเซโตน ACETONE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)/
Cocaine/Heroin
2.  แอนทรานิลิค อาซิด ANTHRANILIC ACID  พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
(ยาเสพติดประเภท 4)
 อย.  ผลิต Methaqualone
3.  เอทิล อีเทอร์ ETHYL ETHER  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
พรบ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
 กรมโรงงานฯ
กรมการค้าภายใน
 ผลิต Heroin/Cocaine
4.  ไฮโดรคลอริค อาซิด HYDROCHLORIC ACID  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิตยาบ้า
(Methamphetamine)/
Cocaine/Heroin
5.  เมทิลเอทิลคีโตน METHYL ETHYL KETONE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Cocaine
6.  ไพเพอริดีน PIPERIDINE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Phencyclidine
7.  ซัลฟูริค อาซิด SULFURIC ACID  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Cocaine/ยาบ้า
(Amphetamine)
8.  โทลูอีน TOLUENE  พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(วัตถุอันตรายชนิดที่ 3)
 กรมโรงงานฯ  ผลิต Cocaine
สารเคมีที่ประเทศไทยมีการควบคุมนอกเหนือจากสารเคมีที่ควบคุมตามตาราง 1 และ ตาราง 2 ของอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1988
     • กรดอาเซติก Acetic acid
อาซีโตไนไตรล์ Acetonitrile
อาเซติล คลอไรด์ Acetyl chloride
     •อัลลิลเบนซีน Allylbenzene
     •แอมโมเนียมคลอไรด์ Ammonuim chloride

     •แอมโมเนียมฟอร์เมท Ammonium formate
     •แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ Ammonium hydroxide
     •เบนซีน Benzene
     •เบนซาลดีไฮด์ Benzyldehyde
     •เบนซิลคลอไรด์ Benzyl chloride
     •เบนซิลไซยาไนด์ Benzyl cyanide
     • เอ็น-บิวทิล อาเซเตด N-Butyl acetate
     •เอ็น-บิวทิล แอลกอฮอล์ N-Butyl alcohol
     •เซค-บิวทิล แอลกอฮอล์ sec-Butyl alcohol
     •กาเฟอีน Caffeine
     •แคลเซียมคาร์บอเนต Calcium carbonate
     •คลอโรฟอร์ม Chloroform
     •โคเดอีน Codeine  (เป็นสารที่ใช้ในการผลิต ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3)
     • ไซโคลเฮกเซน Cyclohexane
     •เอทิล อาเซเตด Ethyl acetate
     • เอทธิลอะมีน Ethylamine
     •เอทิลิดีน ไดอาเซเตต Ethylidine diacetate
     •ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Hydrogen peroxide
     •เมทิลลีน คลอไรด์ Methylene chloride

     •เมทิล ไอโซบิวทิล คีโตน Methyl isobutyl ketone 
     •ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ Phosphorous pentachloride
ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์ Phosphorous trichloride

     • โพแทสเซียม ไซยาไนด์ Potassium cyanide
     •โซเดียม ไซยาไนด์ Sodium cyanide
     • โซเดียม ไฮดรอกไซด์ Sodium hydroxide
     • โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ Sodium hypochlorite
     • ไธโอนิล คลอไรด์ Thionyl chloride
     • ไตรคลอโรเอทธิลีน Trichloroethylene

 สารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังตามปฎิญญาเชียงราย 2003 (Chiang Rai Declaration)  
     1.ซัลฟูริค อาซิด Sulfuric acid 
     2. โทลูอีน Toluene
     3. อาเซโตน Acetone

     4. ไฮโดรคลอริค อาซิด Hydrochloric acid

ปฏิญญาเชียงราย 2003 »» “5 ชาติ” ประกาศปฏิญญาเชียงรายคุมเข้มสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด … อ่านต่อ