ตารางแสดงสารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย
Last updated : March 20, 2012
ชื่อสารเคมี / CAS number
  1.      Aliphatic hydrocarbon and Aromatic hydrocarbon
           -   Toluene ชื่อเคมี methylbenzene สูตรทางเคมี C6H5CH3 CAS number 108-88-3 
 
  2.      Ketone
  -  Acetone  ชื่อเคมี propan-2-one สูตรทางเคมี CH3COCHCAS number 67-64-1
  -   Methyl ethyl ketone (MEK) ชื่อเคมี butan-2-one  สูตรทางเคมี CH3COCH2CH 
   CAS number 78-93-3
  -   Methyl isobutyl ketone (MIBK) ชื่อเคมี 4-methylpentan-2-one   
 
 
  3.      Ester
  -   Ethyl acetate   ชื่อเคมี ethyl acetate สูตรทางเคมี CH3COOC2 H5
  CAS number 141-78-6 
  -   Cellosolve acetate  ชื่อเคมี 2-ethoxyethyl acetate  
   สูตรทางเคมี CH3COOCH2CH2OC2HCAS number 111-15-9 
  -   Methyl acetate   ชื่อเคมี methyl acetate สูตรทางเคมี CH3COOCH3
 CAS number 79-20-9 
  -   n-Butyl acetate   ชื่อเคมี butyl acetate   สูตรทางเคมี CH3COO(CH2)3CH3
    CAS number 123-86-4 
  -   sec-Butyl acetate  ชื่อเคมี butan-2-yl acetate  สูตรทางเคมี CH3COOCH(CH3)CH2CH3
    CAS number 105-46-4 
 
4.      Volatile alkyl nitrite
  -    Amyl  nitrite     ชื่อเคมี 3-methylbutyl nitrite  สูตรทางเคมี (CH3) 2CH CH2CH2ONO
    CAS number 110-46-3 
  -    Cyclohexyl nitrite   ชื่อเคมี Cyclohexyl nitrite  สูตรทางเคมี C6H11ONO
   CAS number 5156-40-1 
  -    Ethyl nitrite       ชื่อเคมี ethyl l nitrite  สูตรทางเคมี CH3CH2ONO
 CAS number 109-95-5 
  -    Isobutyl nitrite     ชื่อเคมี 2-methylpropyl nitrite  สูตรทางเคมี (CH3)2CHCH2ONO
   CAS number 542-56-3 
  -    Isopropyl nitrite  ชื่อเคมี propan-2-yl nitrite  สูตรทางเคมี (CH3)2CHONO
 CAS number 541-42-4 
  -    n-Butyl nitrite     ชื่อเคมี butyl nitrite  สูตรทางเคมี CH3CH2CH2CH2ONO
 CAS number 544-16-1 
 
  5.      Ether
  -   Butyl  cellosolve   ชื่อเคมี 2-butoxyethanol   สูตรทางเคมี HOCH2CH2OC4H9
 CAS number 111-76-2  
  -   Cellosolve          ชื่อเคมี 2-ethoxyethanol  สูตรทางเคมี HOCH2CH2OC2H5
  CAS number  110-80-5 
  -   Methyl cellosolve  ชื่อเคมี 2-methoxyethanol สูตรทางเคมี HOCH2CH2OCH3
 CAS number 109-86-4 
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย
  1.  ทินเนอร์ ( Thinners )
  2.  แลกเกอร์ ( Lacquers )
  3.  กาวอินทรีย์สังเคราะห์ ( Synthetic organic adhesives ) ที่มียางนิโอปรีน  
  (Neoprene based) หรือสารกลุ่มไวนิล (Vinyl resin based )  เป็นตัวประสาน
  4.  กาวอินทรีย์ธรรมชาติ ( Natural organic adhesives ) ที่มียางสนหรือซับสน (Rosin) 
  ยางธรรมชาติ (Natural rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโลส (Cellulose compounds) 
เป็นตัวประสาน
  5.  ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก ( Blowing balloon )

 ​​หมายเหตุ อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องระบุชื่อ
 ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์
ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ 26 มกราคม พ.ศ. 2554