SharePoint

Skip Navigation LinksPR-COVID

 มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์โควิด-19 ของกองควบคุมวัตถุเสพติด
มาตรการที่ 1 การปรับการให้บริการสำหรับวัตถุเสพติดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
รายการผลิตภัณฑ์กระบวนการขั้นตอนเดิมขั้นตอนใหม่หมายเหตุ
​1. DIAZEPAM

2. CLONAZEPAM

3. PHENOBARBITAL

4. CLORAZEPATE DIPOTASSIUM

5. KETAMINE

6. MORPHINE

1. คำขอต่ออายุทะเบียนตำรับช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา (Paper) ที่ อย.

เอกสารประกอบคำขอ

ยื่นตามที่กำหนดในตามคู่มือประชาชน ที่ อย.


 

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอทาง e-mail, drop box

เอกสารประกอบคำขอ

ยื่นเฉพาะเอกสารบางส่วนที่จำเป็นก่อน เช่น แบบคำขอต่ออายุ, รูปถ่ายผลิตภัณฑ์, ใบอนุญาตผลิต/นำเข้าที่คงสถานะอยู่, หนังสือรับรอง GMP ที่คงสถานะอยู่ และเมื่อสถานการณ์สู่ภาวะปกติ จึงให้มายื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติม

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

จัดส่งทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์

ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์
กองควบคุม
วัตถุเสพติดแล้ว

2คำขอรับหนังสือรับรอง CPP/CFSช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบ e submission

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านระบบ e submission

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

จัดส่งทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์

3.  คำขอใบอนุญาตเฉพาะคราวนำเข้า ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา (Paper) ที่ อย.

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ระยะเวลาการดำเนินการ

3 วันทำการ

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอทาง  e-mail หรือ drop box

 

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

จัดส่งทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์

ระยะเวลาการดำเนินการ

ลดระยะเวลาเป็น 2 วันทำการ

4.  คำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ

ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ของสถานพยาบาล(กรณีเป็นสถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค สสจ. เป็นผู้ดำเนินการ)

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา (Paper) ที่ อย.

หรือผ่านระบบ e submission

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

ผู้รับอนุญาตมารับที่ อย.

ระยะเวลาการดำเนินการ

3 วันทำการ

ช่องทางการติดต่อ

ยื่นคำขอทาง e-mail  drop box หรือ e submission

รับหนังสือสำคัญ/ใบอนุญาต

จัดส่งทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์


ระยะเวลาการดำเนินการ

ลดระยะเวลาเป็น 2 วันทำการ

มาตรการที่ 2 การปรับการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในมาตรการที่ 1
เพิ่มช่องทางในการยื่นคำขออนุญาต ทะเบียน และเอกสารประกอบคำขอผ่านทาง e-mail drop box หรือ e submission และจัดส่งใบอนุญาต หนังสือสำคัญผ่านทาง e-mail หรือทางไปรษณีย์ชื่องานบริการ
ยื่นผ่านระบบ

หมายเหตุ
ผู้ประกอบการ
ยื่นด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
เจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด
ยื่นคำขอแทนผู้ประกอบการผ่านระบบ
โปรดส่งคำขอและเอกสารไปที่
อีเมล์  pre_narcotic@fda.moph.go.th
​1. การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ

​2การขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ

​3. การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ
4. การขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
5การขอแจ้งนำเข้า/ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3, 4
6. การขออนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้า/ส่งออกซึ่งวัตถุเสพติด
7. การขออนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนำเข้า Acetic anhydride กรณีรายอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ระบบปิด
8. การขอรับหนังสือรับรองการจำหน่ายยา (CFS/CPP)สามารถเลือกยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ยื่นแทนผ่านระบบ
9.​ การขอหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรและการออกหนังสือแจ้งข้อมูลการส่งออกซึ่งสารกาเฟอีน
10. การขออนุญาตโฆษณายาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์
11. การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่กำหนด
12.​ การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ ประเภท 4
​​13. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
14. การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณียาสามัญ)
15. การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ/การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (กรณียาสามัญ)
16. การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับหรือตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3/การขอหนังสือรับรองการประเมินเอกสารวิชาการและการตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือ ยาเสพติดให้โทษในประเภท  2  (กรณียาใหม่)
17. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3/วัตถุตำรับ
18การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
19. การขอใบแทนใบอนุญาต/ทะเบียนตำรับ
20. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต/ทะเบียนตำรับ
​ ​ ​ ​
21. การขออนุญาตให้นำเข้า/ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามา/ออกนอกราชอาณาจักร
โปรดส่งคำขอและเอกสารไปที่
อีเมล์

​ ​ ​ ​
22. วินิจฉัยผลิตภัณฑ์
โปรดส่งคำขอและเอกสารไปที่อีเมล์

การผ่อนผันหลักเกณฑ์ด้านเอกสารประกอบคำขอ
การผ่อนผันประเภทของเอกสารและเงื่อนไข
1. ใช้สำเนาเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารฉบับจริง โดยให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง- คำขอและเอกสารประกอบคำขอทุกประเภท
2. ให้ยื่นเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาอนุญาตก่อน แล้วยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายหลังเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติการขอขึ้นทะเบียนตำรับ/ต่ออายุทะเบียนตำรับ

       - ยื่นเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ  รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ใบอนุญาตผลิต/นำเข้าที่คงสถานะอยู่ หนังสือรับรอง GMP ที่คงสถานะอยู่

         เมื่อสถานการณ์สู่ภาวะปกติ จึงให้มายื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติม เช่น CPP/CFS ฉบับจริง (กรณีนำเข้า), ใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (กรณีขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ)

การแจ้งการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

       - ยื่นเฉพาะสำเนาใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) จากประเทศผู้นำเข้า

การแจ้งการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

        - ยื่นเฉพาะใบแจ้งการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ น.จ.6) ทางอิเล็กทรอนิกส์

       - กรณีภาครัฐ ยื่นเฉพาะหนังสือการยื่นขอนำเข้าเฉพาะคราวที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อสถานการณ์สู่ภาวะปกติ จึงให้มายื่นเอกสารดังล่าวที่เป็นต้นฉบับ

3. สามารถใช้เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย กรณีเป็นภาษาอื่นให้แปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองความถูกต้องของการแปลการขอขึ้นทะเบียนตำรับ/ต่ออายุทะเบียนตำรับ

       - เอกสารต้นฉบับทุกประเภทที่เป็นภาษาอังฤษ ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย

       - เอกสารต้นฉบับทุกประเภทที่เป็นภาษาอื่น ให้ผู้ประกอบการรับรองการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

กองควบคุมวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 5907772-7773 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th

webmail-link
  • footer-icon-fb
  • footer-icon-fda
  • footer-icon-fda02