SharePoint

Skip Navigation LinksContact

​ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง​เบอร์โทรศัพท์​E-mail
รูป - พี่หมวย a.png
นางสาวภัทราภรณ์  วัฒนโพธิธร
​หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร​02-590-7403
มือถือ : 08 1702 6093
​muaypw@fda.moph.go.th
รูป - พี่สรณ์ a.png
นายธนาพนธ์  ทองพานิช
​นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ​02-590-7309
มือถือ : 06 4272 8996
anusorn@fda.moph.go.th
รูป - น้องส้มโอ a.png
นางสาวศศิธร  เตชะนันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ​​02-590-7336
มือถือ : 08 9265 2639
​sasithorn.t@fda.moph.go.th
รูป - น้องอิ่ม a.png
​นางสาวกิตตินันท์  ธรรมวันนา

​นักพัฒนาระบบราชการ​02-590-7335
มือถือ : 09 5117 9007
​kittinan.t@fda.moph.go.th
รูป - พี่นิต a.png
​นางนิตยา  ไทยยะกร
​นักจัดการงานทั่วไป​02-590-7335
มือถือ : 09 0993 4008
​nid@fda.moph.go.th
รูป - พี่แอ๋ม a.png
นางสาวธนัฐกาญจน์  พันธ์มัฆวาฬ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ​​02-590-7335
มือถือ : 08 2445 4322
​tanutkran@fda.moph.go.th

ติดต่อได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 5
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7403, 7309, 7335-6  โทรสาร 0 2591 9622