SharePoint

Skip Navigation LinksInteresting

  
  
  
Edit
Folder: รางวัลเลิศรัฐ
  
7/26/2019 1:07 PM 
Folder: สรุปการอบรมจากภายนอก
  
7/26/2019 1:13 PM 
แนวทางการเตรียมการรองรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifiled FL).pdf
  
7/26/2019 1:12 PM 
แนวทางการพัฒนากระบวนการคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมการให้บริการของกรมสรรพสามิต.pdf
  
7/26/2019 1:12 PM 
แนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพากร.pdf
  
7/26/2019 1:12 PM 
การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในภาคราชการ.pdf
  
7/26/2019 1:13 PM 
ข้อเสนอการศึกษาเรื่อง แนวทางปฏิบัติด้วยความเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ.pdf
  
7/26/2019 1:13 PM   
  
  
Edit
Folder: สำนักงาน กพร
  
7/26/2019 1:14 PM 
Folder: สำนักงาน กพ
  
7/26/2019 1:15 PM