SharePoint

Skip Navigation Linksข้อมูลยาสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาสำหรับประชาชน
                    รายการข้อมูลยาสำหรับประชาชน

          ตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่เป็นกลางสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นระบบ เข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน
          เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการพัฒนาข้อมูลยาสำหรับประชาชน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ การออกประกาศแนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยาตามแนวทางอาเซียน 1 ฉบับ และการจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลของประชาชนและเป็นข้อมูลสำหรับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเผยแพร่ทางสื่ออินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

* คลิกหัวข้อที่ท่านต้องการรับทราบข้อมูล


ลำดับที่ ชื่อยา รูปแบบยา และความแรง ชื่อไฟล์ข้อมูล
1 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 80 มิลลิกรัม PDF
2 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 120 มิลลิกรัม PDF
3 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 160 มิลลิกรัม PDF
4 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม PDF
5 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 325 มิลลิกรัม PDF
6 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม PDF
7 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 650 มิลลิกรัมPDF
​8​พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดเม็ด 650 มิลลิกรัม
(ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน)
​PDF
9 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/1 มิลลิลิตร PDF
10 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 120 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร PDF
11 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 150 มิลลิกรัม/1 มิลลิลิตร PDF
12 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 160 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร PDF
13 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 240 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร PDF
14 พาราเซตามอล
paracetamol
ชนิดน้ำเชื่อมเข้มข้น/ชนิดน้ำแขวนตะกอนเข้มข้น 250 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร PDF
15
แอสไพริน
aspirin (ยาควบคุมพิเศษ)
 ชนิดเม็ด 75, 81, 300, 325 มิลลิกรัม
หรือ ชนิดเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้ 81, 300, 325 มิลลิกรัม
PDF
16
แอสไพริน
aspirin (ยาอันตราย)
ชนิดแคปซูล 300 มิลลิกรัม  หรือ ชนิดเม็ด 300, 325, 500 มิลลิกรัม  PDF
17
แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดผงบรรจุซอง ขนาดซองละ 100 มิลลิกรัม PDF
18
แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนขนาด 200 มิลลิกรัมใน 5 มิลลิลิตร PDF
19
แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดเม็ด/แคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม 500 มิลลิกรัม และ 600 มิลลิกรัม  PDF
20
แอซิโทรไมซิน
azithromycin
ชนิดหยอดตา ขนาด 1 กรัม ใน 100 มิลลิลิตร (1% w/v) PDF
21
ซิโพรฟลอกซาซิน
ciprofloxacin
ชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม PDF
22
คลาริโทรไมซิน
clarithromycin
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม  250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม 
และ คลาริโทรมัยซิน เอ็มอาร์
coming soon
23
คลาริโทรไมซิน
clarithromycin
ชนิดผงบรรจุซองสำหรับผู้ใหญ่ coming soon
24
คลาริโทรไมซิน
clarithromycin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับเด็ก ขนาด 250 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร coming soon
25
ลีโวฟลอกซาซิน
levofloxacin
ชนิดเม็ด 500 มิลลิกรัม และ 750 มิลลิกรัม  PDF
26
มีเบนดาโซล
Mebendazole
ชนิดเม็ดเคี้ยว 100 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม coming soon
27
มีเบนดาโซล
Mebendazole
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร coming soon
28
นอร์ฟลอกซาซิน
norfloxacin
ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม และ 400 มิลลิกรัม  PDF
29
โอฟลอกซาซิน
ofloxacin
ชนิดเม็ด 100 มิลลิกรัม และ 200 มิลลิกรัม  PDF
30
แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดแคปซูล 250 มิลลิกรัม coming soon
31
แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดแคปซูล 500 มิลลิกรัม coming soon
32
แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
33
แอมพิซิลลิน
ampicilln
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 500 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
34
อะมอกซิซิลลิน
amoxicillin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
35
อะมอกซิซิลลิน
amoxicillin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 400 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
36
อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate 
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 125 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
37
อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate 
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 200 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
38
อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate 
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
39
อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate 
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 400 มิลลิกรัม ใน 5 มิลลิลิตร coming soon
40
อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate 
ชนิดเม็ด 375 มิลลิกรัม coming soon
41
อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate 
ชนิดเม็ด 625 มิลลิกรัม coming soon
42
อะมอกซิซิลลิน + โพแทสเซียมคลาวูลาเนต
amoxicillin + potassium clavulanate 
ชนิดเม็ด 1,000 มิลลิกรัม coming soon
43
ซีลีค็อกซิบ
celecoxib
ชนิดแคปซูล 200 และ 400 มิลลิกรัม PDF
44 เอทอริค็อกซิบ
etoricoxib
ชนิดเม็ด 30, 60, 90, 120 มิลลิกรัม PDF
45
ไดโคลฟีแนกโพแทสเซียม
diclofenac potassium
ชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 25 มิลลิกรัม  PDF
46
ไดโคลฟีแนกโพแทสเซียม
diclofenac potassium
ชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลและออกฤทธิ์เร็ว 50 มิลลิกรัม  PDF
47
ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 25 มิลลิกรัม  PDF
48
ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์แตกตัวในลำไส้ 50 มิลลิกรัม  PDF
49
ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 75 มิลลิกรัม PDF
50
ไดโคลฟีแนกโซเดียม
diclofenac sodium
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 100 มิลลิกรัม PDF
51
ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดเจลสำหรับทา ความแรงร้อยละ 5 coming soon
52
ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดน้ำเชื่อม หรือ ยาน้ำแขวนตะกอน  100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร และ 200 มิลลิกรัม ต่อ  5 มิลลิลิตร coming soon
53
ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดเม็ด 200, 400 และ 600 มิลลิกรัม coming soon
54
ไอบิวโพรเฟน
ibuprofen
ชนิดเม็ดออกฤทธ์นาน 800 มิลลิกรัม coming soon
55
อินโดเมทาซิน
indomethacin
ชนิดแคปซูล 25 มิลลิกรัม PDF
56
มีล็อกซิแคม
meloxicam
ชนิดเม็ด 7.5 มิลลิกรัม และ 15 มิลลิกรัม PDF
57
นาพรอกเซน
naproxen
ชนิดเม็ด 250 มิลลิกรัม  PDF
58
นาพรอกเซนโซเดียม
naproxen sodium
ชนิดเม็ด 275 มิลลิกรัม  PDF
59
ทิน็อกซิแคม
tenoxicam
ชนิดเม็ด 20 มิลลิกรัม PDF
60
อะทอร์วาสแททินแคลเซียม
atorvastatin calcium
ชนิดเม็ด 10, 20, 40 และ 80 มิลลิกรัม PDF
61
ซิมวาสแททิน
simvastatin
ชนิดเม็ด 10, 20 และ 40 มิลลิกรัม coming soon
62
เบทาเมทาโซนวาเลอเรต
betamethasone valerate 
ชนิดยาทาครีม  0.1 % w/w PDF
63
เบทาเมทาโซนวาเลอเรต
betamethasone valerate 
ชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.1 % w/w PDF
64
เบทาเมทาโซนวาเลอเรต
betamethasone valerate 
ชนิดยาน้ำสารละลายทาภายนอก 0.1% w/v PDF
65
เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาครีม  0.05 % w/w PDF
66
เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาโลชัน 0.05 % w/w PDF
67
เบทาเมทาโซนไดโพรพิโอเนต
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาขี้ผึ้ง 0.05 % w/w PDF
68
เดกซาเมทาโซน
dexamethasone
ชนิดเม็ด 0.25, 0.5 และ 4 มิลลิกรัม PDF
69
เพรดนิโซโลน
prednisolone
ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม PDF
70
เพรดนิโซโลน
prednisolone
ชนิดน้ำเชื่อม 15 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร PDF
71
เพรดนิโซโลน
prednisolone
ชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร coming soon
72
บรอมเฟนิรามีนมาลีเอต
brompheniramine maleate
ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัม PDF
73
คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต
chlorpheniramine maleate
ชนิดน้ำเชื่อม 2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร PDF
74
คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต
chlorpheniramine maleate
ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 4 มิลลิกรัม PDF
75
เฟกโซเฟนาดีน
fexofenadine
ชนิดเม็ด 60, 120, 180 มิลลิกรัม PDF
76
ลอแรทาดีน
loratadine
ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม PDF
77
ลอแรทาดีน
loratadine
ชนิดน้ำเชื่อม 5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร PDF
78
ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์
cetirizine hydrochloride
ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม PDF
79
ซีเทอริซีนไฮโดรคลอไรด์
cetirizine hydrochloride
ชนิดน้ำเชื่อม 1 มิลลิกรัม ต่อ 1 มิลลิลิตร PDF
80
มีเบนดาโซล
mebendazole
ชนิดเม็ดเคี้ยว 100 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม PDF
81
มีเบนดาโซล
mebendazole
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 100 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร PDF
82
โลเพอราไมด์ไฮโดรคลอไรด์
loperamide hydrochloride
ชนิดแคปซูล 2 มิลลิกรัม PDF
83
เกลือชดเชยน้ำชนิดกิน
oral rehydration salts (ORS)
ผงน้ำตาลเกลือแร่ PDF
84
แอซีทิลซิสทีอีน
acetylcysteine
ชนิดเม็ดฟู่ 600 มิลลิกรัม และแกรนูล 100, 200, 300 และ 600 มิลลิกรัม PDF
85
แอมบรอกซอลไฮโดรคลอไรด์
ambroxol hydrochloride
ชนิดเม็ด 30 มิลลิกรัม PDF
86
เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
dextromethorphan
ชนิดเม็ดอม 15 มิลลิกรัม PDF
87
เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
dextromethorphan
ชนิดน้ำเชื่อม  5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร PDF
88
เดกซ์โทรเมทอร์แฟน
dextromethorphan
ชนิดเม็ด 15 มิลลิกรัม PDF
89
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ + แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
aluminium hydroxide + magnesium hydroxide
ชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอน PDF
90
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ + แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ + ชิเมทิโคน
aluminium hydroxide + magnesium hydroxide + simethicone
ชนิดเม็ด และชนิดยาน้ำแขวนตะกอน PDF
91
ดอมเพอริโรน
domperidone
ชนิดเม็ด 10 มิลลิกรัม PDF
92
ดอมเพอริโรน
domperidone
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน  5 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร PDF
93
โอเมพราโซล
omeprazole
ชนิดชนิดแคปซูลรูปแบบพิเศษที่ให้ยาแตกตัวในลำไส้ 20 มิลลิกรัม PDF
94
บิสซาโคดิล
bisacodyl
ชนิดเม็ดแบบเคลือบพิเศษ 5 มิลลิกรัม PDF
95
มะขามแขก
senna
ชนิดเม็ด  PDF
96
ซินนาริซีน
cinnarizine
ชนิดเม็ด 25 มิลลิกรัม PDF
97
ฟลูนาริซีน
flunarizine
ชนิดเม็ด 5 มิลลิกรัม PDF
98
ไดเมนไฮดริเนต
dimenhydrinate
ชนิดเม็ด 50 มิลลิกรัม PDF
99
คอลชิซีน
colchicine
ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 0.6 มิลลิกรัม PDF
100
ฟลูออกซีทีน
fluoxetine
ชนิดแคปซูล 20  มิลลิกรัม PDF
101
ไกลเบนคลาไมด์
glibenclamide
ชนิดเม็ด 2.5 และ 5 มิลลิกรัม PDF
102
เมตฟอร์มิน
metformin
ชนิดเม็ด 500 และ 850 มิลลิกรัม coming soon
103
เมตฟอร์มิน
metformin
ชนิดเม็ด 1000 มิลลิกรัม coming soon
104
อินซูลินกลาจีน
insulin glargine
ชนิดยาฉีด 100 ยูนิต/มิลลิลิตร coming soon
105
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
hydrochlorothiazide
ชนิดเม็ด 25 มิลลิกรัม PDF
106
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์
hydrochlorothiazide
ชนิดเม็ด  50 มิลลิกรัม PDF
107
ไนเฟดิพีน
nifedipine
ชนิดเม็ดรูปแบบปลดปล่อยยาทันที 5 และ 10 มิลลิกรัม PDF
108
แคลเซียมคาร์บอเนต
calcium carbonate
ชนิดเม็ดเคี้ยว 1500 มิลลิกรัม PDF
109
แคลเซียมคาร์บอเนต
calcium carbonate
ชนิดเม็ดฟู่ 1250 มิลลิกรัม PDF
110
แคลเซียมคาร์บอเนต
calcium carbonate
ชนิดเม็ด 1250 มิลลิกรัม PDF
111
เฟอร์รัสซัลเฟต
ferrous sulfate
ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม PDF
112
เฟอร์รัสฟูมาเรต
ferrous fumarate
ชนิดเม็ด 200 มิลลิกรัม PDF
113
ลีโวนอร์เจลเทรล
levonorgestrel
ชนิดเม็ด 750 ไมโครกรัม coming soon
114
เออร์โกทามินทาร์เทรต + แคฟเฟอีน
ergotamine tartrate + caffeine
ชนิดเม็ด เออร์โกทามินทาร์เทรต 1 มิลลิกรัม กับ แคฟเฟอีน 100 มิลลิกรัม PDF
115
อะเลนโดรเนต
alendronate
ชนิดเม็ด  coming soon
116
ไรซีโดรเนต
risedronate
ชนิดเม็ด  coming soon
117
เวนลาฟาซีน
venlafaxine
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย หรือ แคปซูล 37.5 , 75 และ 150 มิลลิกรัม coming soon
118
วาเรนิคลีน
varenicline
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม  0.5 และ 1 มิลลิกรัม coming soon
119
บูโพรพิออน
bupropion
ชนิดเม็ดปลดปล่อยแบบทยอย 150 และ 300 มิลลิกรัม coming soon
120
กาบาเพนติน
gabapentin
ชนิดแคปซูล 100, 300 และ 400 มิลลิกรัม coming soon
121
โคลพิโดเกรล
clopidogrel
ชนิดเม็ด 75 มิลลิกรัม coming soon
122
ไมโคฟีโนเลตโมฟีทิล
mycophenolate mofetil
ชนิดเม็ด 500มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล 250 มิลลิกรัม 
coming soon
123
ฟลูทิคาโซน + แซลเมเทอรอล
fluticasone + salmeterol
ชนิดสูดพ่นทางปาก ฟลูทิคาโซน250ไมโครกรัม และ    แซลเมเทอรอล50ไมโครกรัม coming soon
   

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link