SharePoint

Skip Navigation Linksระเบียบคณะกรรมการยา

ระเบียบคณะกรรมการยา
ระเบียบคณะกรรมการยา ว่าด้วย

ลำดับ​เรื่อง​วันที่ลงนาม​Download
​1การแจ้งเภสัชกรผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่
ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2550​
​28 ก.ย 2550PDF
​2​การแจ้งเภสัชกรผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่
ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2541
​14 ม.ค 2541PDF

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link