SharePoint

Skip Navigation Linksระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วย

​ลำดับ​ชื่อเรื่อง​วันที่ลงนามDownload​
​12​การออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑​5 มี.ค. 2561PDF
​11​หลักเกณฑ์การโฆษณายา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐​18 ม.ค. 2560PDF
10​การยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยารูปแบบของแข็งชนิดรับประทานที่ปลดปล่อยยาทันที พ.ศ. 2550​15 ม.ค 2550PDF
9​หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2548​7 ม.ค 2548PDF
8​การออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งสินค้า ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
​10 ส.ค 2547PDF
7​หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2547​29 มี.ค 2547PDF
6​หลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา พ.ศ. 2545​2 ธ.ค 2545PDF
5​ข้อกำหนดชีววัตถุที่ใช้สำหรับสัตว์ พ.ศ. 2543​3 มิ.ย 2543PDF
4​ข้อกำหนดชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ พ.ศ.2543​3 มิ.ย 2543PDF
​3​การควบคุมชีววัตถุที่ใช้สำหรับสัตว์ก่อนออกจำหน่ายหลังได้รับทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 25433 มิ.ย 2543PDF
2​การควบคุมชีววัตถุที่ใช้สำหรับมนุษย์ก่อนออกจำหน่ายหลังได้รับทะเบียนตำรับยา พ.ศ. 25433 มิ.ย 2543PDF
​1​ขั้นตอนและวิธีการอนุญาตและให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ พ.ศ. 2541
​24 ธ.ค 2541PDF

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link