SharePoint

Skip Navigation Linksรายละเอียดการยื่นคำขอ E-sub

รายละเอียดการยื่นคำขอ E-sub

​เอกสาร

ชื่อเรื่องOPEN
ภาคผนวก ๑
ประกอบด้วย
      ๑.โครงสร้างข้อมูลและข้อกำหนดเฉพาะของประเทศไทย (TH eCTD Specification Module 1 and Regional Information TH eCTD Specification) Module 1 and Regional Information
       ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหมายเลขประจำคำขอที่ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Identifier number)
       ๓. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Ms word
​ภาคผนวก ๒ การจัดเตรียมเอกสารกรณีจัดเอกสารตามรูปแบบอาเซียน (ACTD)Ms word
​ภาคผนวก ๓ รายละเอียดและวิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูลที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Ms word
​ภาคผนวก ๔ มาตรฐานตามไอซีเอช อีซีทีดี​PDF

กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link