SharePoint

Skip Navigation LinksApprovalDrugFormPage

ApprovalDrugFormPage
แบบฟอร์ม / คำแนะนำการขออนุญาตสถานที่ประกอบการด้านยา

1.ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตและแบบฟอร์มต่างๆ
​Ms Word​Acrobat
​1.1 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันOpenPDF​
1.2​ ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ย.บ.12)
​1.3 ตัวอย่างการกรอกคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ข.ย.14)OpenPDF​
1.4 ​ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนOpenPDF​
1.5 ​ตัวอย่างการกรอกหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการOpenPDF​
​1.6 ตัวอย่างรูปถ่าย แผนที่ แผนผังของสถานที่ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (รูปถ่ายต้องอัดจากร้านถ่ายรูป มีขนาด 4*6 นิ้ว เท่านั้นOpenPDF​
1.7 ​ตัวอย่างการกรอกสัญญาระหว่างผู้รับอนุญาต กับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการOpenPDF​
1.8 ​ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรOpenPDF​
​1.9 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายยา นำหรือสั่งยา ผลิตยาแผนโบราณOpenPDF​


2.​แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาต​Ms Word​Acrobat
​2.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตบุคคลธรรมดา
​2.1.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) ​OpenPDF
2.1.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตOpenPDF​
2.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำขอใบอนุญาตนิติบุคคล
​2.2.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) ​OpenPDF​
​2.2.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาต​OpenPDF
​2.3 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต 
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล)  Update 13/9/2565!!!
​OpenPDF
​2.4 แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ , วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล) 
​OpenPDF​
2.5 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) ประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ, วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา/ นิติบุคล)OpenPDF


3.แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่) และ
แบบตรวจสอบเอกสารคำขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาต บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
​Ms Word​Acrobat
3.1 ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์​OpenPDF
3.2 ​ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์OpenPDF
​3.3 ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรง​OpenPDF


​4. แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประเภทใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ , วัตถุออกฤทธิ์ (บุคคลธรรมดา / นิติบุคตล) 
​Ms Word​Acrobat
​4.1 ประเภทจำหน่ายยาเสพติด, ขายวัตถุออกฤทธิ์​OpenPDF​
​4.2 ประเภทผลิต, นำเข้า, ส่งออก ยาเสพติด/ ผลิต, นำเข้า, ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ ​OpenPDF​
​4.3 ประเภทจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์โดยการส่งตรง OpenPDF​


​5.คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบบุคคลธรรมดา ​Ms Word​Acrobat
​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบบุคคลธรรมดาOpenPDF​
5.1 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่)OpenPDF​​
5.2 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต)OpenPDF​​

​6.คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบนิติบุคคล​Ms Word​Acrobat
​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน แบบนิติบุคคลOpenPDF​
​​​6.1 คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ขอใหม่)OpenPDF​​
6.2 ​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (เปลี่ยนผู้รับอนุญาต)OpenPDF​​
6.3 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 1)OpenPDF​​
6.4 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. 2) OpenPDF​​
6.5 ​คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. 3)OpenPDF​​
6.6 ​คำขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 4)OpenPDF​​
​6.7 คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขายส่งยาแผนปัจจุบันOpenPDF
​6.8 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 5)OpenPDF​​
​6.9 ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. 6) ใช้สำหรับกรณีสืบสิทธิ์เท่านั้นOpenPDF​​
6.10 ​ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (แบบ ข.ย. 7)OpenPDF​​
​6.11 ใบอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 8)OpenPDF​​
​6.12 บัญชีการซื้อยา (แบบ ข.ย. 9)OpenPDF​​
​6.13 บัญชีขายยาควบคุมพิเศษ (แบบ ข.ย. 10)OpenPDF​​
​6.14 บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. 11)OpenPDF​​
​6.15 บัญชีการขายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (แบบ ข.ย. 12)OpenPDF​​
​6.16 รายงานการขายยาตามประเภทที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. 13)OpenPDF​​
​6.17 คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ข.ย. 14)OpenPDF​​
​6.18 คำรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน (แบบ ข.ย. 14 หน้า 3)OpenPDF​​
​6.19 คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.ย. 15)OpenPDF​​
​6.20 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือย้ายสถานที่ (แบบ ข.ย. 16)OpenPDF​​
6.21 ​คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 17)OpenPDF​​
6.22 แบบภาพถ่าย ข.ย. 1 (รูปถ่ายต้องอัดด้วยกระดาษโฟโต้ มีขนาด 4*6 เท่านั้น)OpenPDF​​
​6.23 แบบภาพ ข.ย.4 (รูปถ่ายต้องอัดด้วยกระดาษโฟโต้ มีขนาด 4*6 นิ้ว เท่านั้น)OpenPDF

7.​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์แบบบุคคลธรรมดา​Ms WordAcrobat
​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์แบบบุคคลธรรมดาOpenPDF
​7.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)​OpenPDF
7.2 ​แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตOpenPDF

​8.คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ แบบนิติบุคคล​Ms WordAcrobat
​คำแนะนำการขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ แบบนิติบุคคลOpenPDF
​8.1 แบบตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาต (ขอใหม่)​OpenPDF​
8.2 แบบตรวจสอบเอกสารคำเปลี่ยนผู้รับอนุญาตOpenPDF
8.3 ​แบบภาพ ข.ย.3 (รูปถ่ายต้องอัดด้วยกระดาษโฟโต้ มีขนาด 4*6 นิ้ว เท่านั้น)OpenPDF

9.​คำแนะนำการขอใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ Update 04/11/2565
​OpenPDF
​9.1 คำขออนุญาต นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย. 1)
OpenPDF​​
​9.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ น.ย. 7)
OpenPDF​​
9.3 ​สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
OpenPDF​​
​9.4 แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต Update 04/11/2565
OpenPDF​​
9.5 ​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
​OpenPDF​​
​9.6 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
​OpenPDF​​

10.คำแนะนำการขอใบอนุญาต ขาย/ นำหรือสั่งยาแผนโบราณ
​​OpenPDF
10.1 ​คำขออนุญาต ผลิต ขาย นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 1)OpenPDF
​10.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ย.บ. 12)OpenPDF
​10.3 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการOpenPDF
10.4 ​แผนที่ แผนผังของสถานที่ที่ขออนุญาต
​​OpenPDF
10.5 ​หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ​OpenPDF​
10.6 ​หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
​OpenPDF
​ ​ ​
11.คำแนะนำการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3​DowloadAcrobat
1​1.1 คำขอรับใบอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3OpenPDF
​11.2 คำรับรองของผู้รับอนุญาต ผลิต/นำสั่ง/จำหน่าย/ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และเภสัชกรOpenPDF
​ ​ ​
12.คำแนะนำการขอใบอนุญาต เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3 หรือ ประเภท 4​DowloadAcrobat
​12.1 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ข.จ.1){ยกเลิก}

OpenPDF
​12.2 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยการส่งตรง แบบ ข.น.จ. 1{ยกเลิก}
OpenPDF
​12.3 คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ น.จ.1{ยกเลิก}OpenPDF
​12.4 คำขอรับใบอนุญาตผลิต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ ผ.จ.1{ยกเลิก}OpenPDF
​12.5 คำขอรับใบอนุญาตส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แบบ ส.จ.1{ยกเลิก}OpenPDF
12.6 คำรับรองของผู้รับอนุญาต ผลิต/นำสั่ง/ขาย/ขายส่งตรง/ส่งออก วัคถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และเภสัชกรOpenPDF
​12.7 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ (แบบ ผ.ว.จ.3/4-1)OpenPDF
​12.8 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๔ (แบบ ผ.ว.จ.3/4-1)OpenPDF
​12.9 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)OpenPDF
​12.10คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)OpenPDF
​12.11คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1)OpenPDF
​12.12 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตขายส่งตรงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (แบบ ข.ว.จ.3/4-1OpenPDF
​12.13 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  (แบบ น.ว.จ. 3/4-1)OpenPDF
​12.14 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๔ (แบบ น.ว.จ. 3/4-1) OpenPDF
​12.15 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  (แบบ ส.ว.จ. 3/4-1)OpenPDF​
​12.16 คำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทน ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๔ (แบบ ส.ว.จ. 3/4-1)OpenPDF​
​12.17 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)OpenPDF
​12.18 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๔ (แบบ น.ว.จ. 3/4-3)OpenPDF


​13. เอกสารการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตแผนโบราณ   ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  02 590 7462 (กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
Acrobat
​13.1 คำขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ  (แบบ ย.บ. 1)OpenPDF
​13.2 คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ย.บ.12)OpenPDF
​13.3 สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการOpenPDF
​13.4  หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการOpenPDF
​13.5 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนOpenPDF
​13.6 กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  ( เพิ่มหมวดยาที่ผลิต หรือ ย้ายสถานที่ผลิต )OpenPDF

14.เอกสารการขอใบอนุญาต และเอกสารที่เกียวข้องกับการผลิตยาแผนปัจจุบันMs WordAcrobat
​14.1 คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน(แบบ ผ.ย. 1)OpenPDF​​
14.2 ​คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (แบบ ผ.ย.7)OpenPDF​​
14.3 ​สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
OpenPDF​​
14.4 หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
OpenPDF​
​14.5 หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
​OpenPDF
14.6 ​บัญชีแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา(แบบ ผ.ย.3)OpenPDF​​
14.7 ​บัญชีรายชื่อวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ผ.ย.4)OpenPDF​​
​14.8 บัญชีการผลิตยาและขายยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย.5)OpenPDF​​
14.9 ​รายงานการผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปประจำปี (แบบ ผ.ย.6)OpenPDF
​14.10 คำขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (แบบ ผ.ย.8)OpenPDF​​
​14.11 คำขอขยายหรือลดสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ย้ายสถานที่เก็บยา เพิ่มหมวดยาที่ผลิต (แบบ ผ.ย.11)OpenPDF​​

​15.คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตMs WordAcrobat
​15.1 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 17)OpenPDF​​
15.2 ​คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตนำหรือสั่งยา แผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 11)
OpenPDF​​
​15.3 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือ สั่งยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ. 16)
OpenPDF​​
​15.4 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาตผลิต แผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 12)
OpenPDF​​
15.5  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบอนุญาต (ใบอนุญาตอื่นๆ เช่น  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 3หรือ ประเภท 4 ) Update 13/9/2565!!!
OpenPDF
​​
​15.6 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3 หรือประเภท 4OpenPDF
15.7 คำขอย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่นำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
OpenPDF

​16.คำขอใบแทน/ ย้ายสถานที่Ms WordAcrobat
​16.1 คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (แบบ ข.ย. 16)OpenPDF
16.2 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันฯ (แบบ น.ย. 10)​​OpenPDF​
16.3 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิต ขาย นำหรือสั่งยา แผนโบราณ (แบบ ย.บ. 14)​​OpenPDF
16.4 ​คำขอใบแทนใบอนุญาต / ย้ายสถานที่ผลิตยาปัจจุบัน (แบบ ผ.ย. 10)​​OpenPDF
​16.5 คำขอใบแทนใบอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (ย.ส.20)OpenPDF
​16.6 คำขอใบแทนใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (ข.จ.4)OpenPDF
16.7 คำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (น.จ.4)OpenPDF


17.​คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้Ms WordAcrobat
17.1 ​คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานในการเปลี่ยนผู้รับอนุญาต และแบบฟอร์มที่ใช้Download​​OpenPDF

18.แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุใบอนุญาตMs WordAcrobat
​18.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบัน/ บรรจุเสร็จฯ (แบบ ข.ย.15)OpenPDF
18.2 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (แบบ น.ย.9)
OpenPDF​​
​18.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต/ ขาย/ นำสั่ง ยาแผนโบราณ (แบบ ย.บ.13)
OpenPDF​​
18.4 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (แบบ ผ.ย.9)
OpenPDF​​
​18.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ผ.จ.3)  {ยกเลิก}
OpenPDF
18.6 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ข.จ.3)  {ยกเลิก}
OpenPDF
​18.7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ น.จ.3)
OpenPDF​​
18.8 ​คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (แบบ ส.จ.4)
OpenPDF​​
18.9 ​ คำขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (แบบ ย.ส. 3-2)
OpenPDF
​18.10 คำขอรับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ โดยการขายส่งตรง (แบบ ข.น.จ1) {ยกเลิก}
OpenPDF

​19.แบบฟอร์ม แจ้งเลิกปฏิบัติการ, แจ้งเลิกกิจการสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลMs WordAcrobat
​19.1 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
​​OpenPDF
19.2 ​หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตบุคคลธรรมดา
​​OpenPDF
19.3 หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตนิติบุคคล​​OpenPDF
​19.4 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522OpenPDF
19.5 หนังสือแจ้งเลิกปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518OpenPDF
​19.6 ​หนังสือแจ้งเลิกกิจการ สำหรับผู้รับอนุญาตด้านยาเสพติดให้โทษ ประเภท3 /ผู้รับอนุญาตด้านวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 3 หรือประเภท 4OpenPDF

20.แบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (ปรับปรุง : มีนาคม 2548)

​รายการMs WordAcrobat
20.1 รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณายา
Open​PDF
20.2 ​คำขออนุญาตโฆษณายา
Open​PDF
20.3 ​ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ และแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 1) (เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)

Open​PDF
​20.4 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 2) (เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)
Open​PDF
​20.5 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณายา (แบบที่ 3)(เฉพาะนิติบุคคลตั้งผู้ดำเนินกิจการ)
Open​PDF​21.  คำขอหนังสือรับรองสถานที่เกี่ยวกับยา ฉบับภาษาอังกฤษ
Ms WordAcrobat
​21.1 คำขอรับรองสถานที่เกี่ยวกับยา ฉบับภาษาอังกฤษ (ราคาฉบับละ 500 บาท)​OpenPDF
​21.2  แบบตรวจสอบเอกสารคำขอ หนังสือรับรองสถานที่เกี่ยวกับยา ภาษาอังกฤษOpenPDF


กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link