SharePoint

Skip Navigation LinksDrug-Research

​ ​​​
​​​​    หน้าหลัก ​​
​​​​    สำนักยา ​​
​​​​    ​​ข้อมูลกฎหมาย
​​​​    สาระน่ารู้
​​​​    FAQ ​​
​​​​   รายชื่อคณะกรรมการฯ

     เอกสารอื่นๆ                
​ ​
​ ​

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link