SharePoint

Skip Navigation LinksDrugResearch-2018

งานยาวิจัยทางคลินิก กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด


นำหรือสั่งยาเพื่อการวิจัยทางคลินิกPDFMS WORD
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 17 ก.ย. 61PDF​
N/A
ประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 5 ก.พ.64PDFN/A
รวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่ใช้ตั้งแต่เตรียมและยื่นคำขอใหม่ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างหนังสือ และแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรับปรุง 5 ก.พ. 64)
N/Aฟอร์ม น.ย.ม.1
Excel Template สำหรับ น.ย.ม.1 (Update 31 ต.ค. 2565)Word file
ICH Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทยPDFN/A
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการวิจัยยาทางคลินิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 26 พ.ค. 63PDF
N/A

 

ผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิกPDFMS WORD
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 17 ก.ย. 61PDFN/A
ประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 5 ก.พ.64PDFN/A
รวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่ใช้ตั้งแต่เตรียมและยื่นคำขอใหม่ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างหนังสือ และแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรับปรุง 5 ก.พ. 64)
N/Aฟอร์ม ผ.ย.8

 

ขออนุญาตยาวิจัยโดยช่องทางด่วนพิเศษ ( เฉพาะภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข)PDF
MS WORD
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง การขออนุญาตเกี่ยวกับยาวิจัยทางคลินิกโดยช่องทางด่วนพิเศษ​PDF
N/A
​ประกาศกองยา เรื่อง วิธีการ รูปแบบ  และเอกสารประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับยาวิจัยทางคลินิกโดยช่องทางด่วนพิเศษ (ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563)PDFN/A
​แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศสำนักยาN/Aรวมแบบฟอร์ม​


คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่ อย. ยอมรับPDFMS WORD
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดช่องทางประเมินแบบอ้างอิงผลการประเมินของหน่วยงานรับรองคุณภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมPDF​N/A
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (ลงวันที่ 10 ก.ย. 61) ​PDF​
N/A
แบบ จธ.1 (ลงวันที่ 10 ก.ย. 61)N/Aแบบ จธ1
แบบ จธ.3 (ลงวันที่ 10 ก.ย. 61)N/Aแบบ จธ3
​**Update!** ประกาศกองยา เรื่อง แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเอง ฯ​PDF​N/A
​         - แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองPDFDOCX
​         - คำรับรองการเปิดเผยแหล่งที่มาของรายได้PDFDOCX
​         - หนังสือรับรองการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียPDFDOCX
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่ อย. ยอมรับ 
​PDFN/A
PDFN/A
PDFN/A

 

รับรองหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยยาทางคลินิกPDFMS WORD
​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยยาทางคลินิก ลงวันที่ 26 ก.ย.62
​PDF​​ฟอร์ม น.ย.ม.2
​แบบ ส.ว.๑N/A​​DOCX​
​แบบ ส.ว.๓N/A​DOCX​


นำหรือสั่งยาเพื่อการวิเคราะห์PDFMS WORD
แบบฟอร์ม น.ย.ม. 2​PDFฟอร์ม น.ย.ม.2

 

นำหรือสั่งยาเพื่อการจัดนิทรรศการ
PDFMS WORD
แบบฟอร์ม น.ย.ม. 3​PDFฟอร์ม น.ย.ม.3


นำหรือสั่งยาเพื่อการบริจาค (แบบ น.ย.ม.4) สำหรับสถานพยาบาลเอกชนPDFMS WORD
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยาPDFN/A
แบบ น.ย.ม.4N/Aแบบ น.ย.ม.4
แบบตรวจสอบคำขอN/Aแบบตรวจสอบ นยม.4

 

 

ผลิต แบ่งบรรจุ นำหรือสั่ง PlaceboPDFMS WORD
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 236/2531 เรื่องหลักเกณฑ์การผลิต  แบ่งบรรจุ นำหรือสั่ง เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง PlaceboPDFN/A
แบบคำขอ PlaceboN/Aแบบฟอร์ม Placebo
แบบตรวจสอบคำขอ (version2 27-6-19)  UPDATE !!N/Aแบบตรวจสอบ Placebo
แบบรายงานN/Aบัญชี Placebo
คำรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด Placebo   UPDATE !!N/A​คำรับรอง ฯ​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อเรา

webmail-link