SharePoint

Skip Navigation LinksGL-Industry

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 การเข้าใช้งานในระบบยา

ภาคผนวก 2 ระบบทะเบียนตำรับยา

ภาคผนวก 3 ระบบการนัดหมายด้านยา

ภาคผนวก 4 ระบบ eCTD Portal

ภาคผนวก 8 ระบบโฆษณายา

ภาคผนวก 9 ระบบค้นหาด้านยา

ภาคผนวก 10 ระบบ FDA Reporter

 
 
 
 


 
 
 
 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : drug-sarabun@fda.moph.go.th

webmail-link