SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การอนุญาตผลิตและแนวทาง  การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนสำหรับสัตว์ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคในสัตว์ในฟาร์มที่สามารถแพร่กระจายอันก่อให้เกิดโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่มีวัคซีนสำหรับโรคดังกล่าว หรืออาจจะมีวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้ว แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ตรงสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคที่พบในประเทศไทยเพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดของโรคชนิดนั้น ๆ ได้ ด้วยเหตุนี้การเตรียมความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ยาจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ทั้งที่เป็นไปเพื่อระงับหรือยุติภาวะการระบาดของโรคที่ยังไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้รับอนุมัติทะเบียนหรือมีจำหน่ายในท้องตลาดอยู่แล้วมารักษาหรือป้องกันโรคได้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกฎระเบียบสำหรับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อสามารถระงับหรือยุติภาวะการระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันท่วงที ด้วยเหตุจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อให้การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนสำหรับสัตว์ในประเทศไทยมีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม และสอดคล้องเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กองยาจึงขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว ตามแบบเสนอข้อคิดเห็นในรูปแบบ Google form ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายการเอกสารร่างประกาศฯQR code

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

การอนุญาตผลิตและแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ออโตจีนัสวัคซีนสำหรับสัตว์

 

ช่องทางแสดงความคิดเห็นQR code

Google form แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานทะเบียนยาชีววัตถุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 2 อาคาร 4 โทรศัพท์ 02 590 7028-9

Email: bio@fda.moph.go.th---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------


                       


               กองยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0-2590-7171, 0-2590-7160
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link