SharePoint

Skip Navigation LinksHearingComments

HearingComments
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
การรับฟังความคิดเห็น
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

กองยา ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา

ผ่านแบบแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ โปรดส่งความเห็นของท่านภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา

2. แบบแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/bFRiwiZcX97vczBh9
--------------------------------------------------------

* * * โปรดแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  * * *
  --------------------------------------------------------

         ด้วยกองยาเห็นควรให้ปรับปรุงประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อ้างถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาสามัญในประเทศ โดยปรับปรุงข้อกำหนดการขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างสำหรับการศึกษาชีวสมมูลให้รองรับการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ โดยลดเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอผลิตยาตัวอย่างสำหรับการศึกษาชีวสมมูล ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบให้มีเอกสารต่าง ๆ สำหรับยาวิจัยและการศึกษาชีวสมมูลที่ขออนุญาตให้สอดคล้องตามรายละเอียดข้อกำหนดของประกาศกองยา เพื่อให้สามารถดำเนินการศึกษาชีวสมมูลได้มาตรฐานตาม ICH Good Clinical Practice ฉบับที่เป็นปัจจุบันและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการศึกษาได้

            กองยา ขอเรียนเชิญท่านร่วมให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ผ่านแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เอกสารแนบ

1.                    

(ร่าง) ประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก

https://bit.ly/41CNOZB

2.                    

แบบแสดงความคิดเห็น

https://forms.gle/Roy24kn28gAzjwga7--------------------------------------------------------

                      เพื่อให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาเป็นไปโดยรัดกุมเหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับหลักสากลและเป็นปัจจุบันตามความตกลงอาเซียน
                      กองยา ขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยา
                     โปรดส่งความคิดเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 23 เมษายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. แบบแสดงความคิดเห็น

--------------------------------------------------------

                     ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Conditional Approval for Emergency Use of Medicinal Products) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานยาชีววัตถุ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) email : bio@fda.moph.go.th

เอกสารแนบ
--------------------------------------------------------

                      กองยา ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบ

                  ๑. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                  ๒. แบบแสดงความคิดเห็นทาง shorturl.at/jmDP3 หรือ แสกน QR code

                  ๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดยาที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

--------------------------------------------------------

                         กองยา ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
                         โปรดส่งความคิดเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่  3 เมษายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
                        ๓. แบบแสดงความคิดเห็น https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftdvOg8fwJ2lk-UTkNN1gUmIMVGaP20zpsvry7KDp4SCSefQ/viewform หรือ สแกน QR CODE

Qrcode

--------------------------------------------------------

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อเรา

webmail-link