SharePoint

Skip Navigation LinksLaw02-Ministerial-regulations

กฏกระทรวง
กฏกระทรวง
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ลงนาม​ Download
​25​กฎกระทรวง การผลิตและการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม .ศ. 256411 ม.ค. 2564​PDF
​24กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
​20 เม.ย. 2563PDF

​23กฎกระทรวง ฉบับที่ 30
(พ.ศ.2563) (เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร)​

-แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน
20 เม.ย. 2563​PDFPDF
​22​การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.256127 ส.ค. 2561​​PDF
21การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556
​25 พ.ย 2556
PDF

20 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา    พ.ศ. 2555
​28 ก.ย 2555
PDF

19กำหนดหน้าที่ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2555 1 ต.ค 2555 
PDF
18การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. 2555 ​14 พ.ค 2555
PDF
17 ว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553
31 ส.ค 2553
PDF
16กฏกระทรวง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา    ในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 254727 ม.ค 2547
PDF

15 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546
​21 ม.ค 2546
PDF
14กฎกระทรวง ฉบับที่ 29
(พ.ศ.2561) (เนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีเคลือบเม็ดยา)​
10 มี.ค. 2561
​PDF

13
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 
(เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่ที่จากสถานที่ซึ่งระบุในใบอนุญาต สำหรับยาแผนโบราณทุกประเภท)

​14 ก.ค 2537
PDF
12
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 
(เนื้อหาเกี่ยวกับ การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยาจากสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต)
14 ก.ค 2537
PDF
11
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ใบแทนสถานที่ประกอบการยา,ทะเบียนตำรับยา, ค่าวิเคราะห์ยาที่ขอขึ้นทะเบียนสำหรับยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ)
​14 ก.ค 2537
PDF
10
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 
(เนื้อหาเกี่ยวกับ การผลิตยาแผนโบราณโดยวิธีตอกอัดเม็ด, วิธีเคลือบ, เงื่อนไขการใช้สารปรุงแต่งและวัตถุกันเสีย ตลอดจนวิธีตรวจสอบยาแผนโบราณที่ผลิตตามวิธีดังกล่าว)

​14 ก.ค 2537
PDF
9
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 
(เนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจสอบยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร และวิธีการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า, แบบ นยด)
14 ก.ค 2537
PDF
8
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ย.บ. 13 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยาแผนโบราณ)
​22 ม.ค 2528
PDF
7
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มแบบ ข.ย. 15 : หนังสือให้จัดเตรียมสถานที่ขายยาและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการอนุญาตขายยา ขย1, ขย2, ขย3)

22 ม.ค 2528
PDF
6
กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืน)
13 ต.ค 2525
PDF
5
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 
(เนื้อหาเกี่ยวกับประจำตัวพนักงานและเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)

13 ต.ค 2525
PDF
4
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน และแก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ)

13 ต.ค 2525
PDF
3
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17
(เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต ขาย นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ
​13 ต.ค 2525
PDF
2
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตนำหรือสั่งยายาแผนปัจจุบัน)
13 ต.ค 2525
PDF
1
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 
(เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน)
​13 ต.ค 2525
PDF

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link