SharePoint

Skip Navigation LinksLaw03-06

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับเรื่องวันที่ลงนามเอกสาร
10
าสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 256320 เม.ย. 2563PDF
9ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 256129 มิ.ย. 2561 PDF
8ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256020 ก.พ. 2560PDF
7ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256030 ม.ค. 2560PDF
6ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 255529 พ.ย. 2555PDF
5ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 255526 มี.ค. 2555PDF
4ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255020 พ.ค. 2550PDF
3ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254918 ก.ย. 2549PDF
2ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน28 มี.ค. 2542PDF
1ยาสามัญประจำบ้าน
28 พ.ค. 2536PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 2590 7160, 0 25890 7171 งานใบอนุญาต โทรศัพท์ 0 2590 7200, 0 2591 3312-3
โทรสาร. 0-2590-7170, 0-2591-8390, 0-2591-8489
e-mail : drug@fda.moph.go.th

webmail-link